Η ανάπτυξη των γνωστικών δεξιοτήτων ως εργαλείο μάθησης στην εξΑΕ

Μηλιωρίτσας Ευάγγελος

Η εργασία αυτή, αναφέρεται στην ανάπτυξη των γνωστικών δεξιοτήτων ως εργαλείου μάθησης στην εξΑΕ. Η επιλογή τριών βασικότερων από τη συνθετική δέσμη αυτών συσχετίζεται με τους στόχους της ΕΚΠ65 και αναδεικνύεται η σημαντικότητά τους στην πρώτη ενότητα. Στην δεύτερη ενότητα αναλύονται οι επιμέρους ενέργειες που απαιτούνται για την προετοιμασία της τρίτης συμβουλευτικής συνάντησης της θεματικής. Ακολουθεί η στοχοθεσία της Ο.Σ.Σ. με σκοπό την ανάπτυξη τριών κρίσιμων δεξιοτήτων. Στη συνέχεια, αποτυπώνονται τα στάδια, οι τεχνικές, τα μέσα, η χρονική αλληλουχία και η αποτελεσματική τους εφαρμογή. Η ενεργοποίηση των παραπάνω στοιχείων-ενεργειών συνδυάζεται με τις αρχές μάθησης ενηλίκων. Η εργασία ολοκληρώνεται με την παράθεση χρήσιμων συμπερασμάτων.

Μηλιωρίτσας Ευάγγελος

Η εργασία αυτή, αναφέρεται στην ανάπτυξη των γνωστικών δεξιοτήτων ως εργαλείου μάθησης στην εξΑΕ. Η επιλογή τριών βασικότερων από τη συνθετική δέσμη αυτών συσχετίζεται με τους στόχους της ΕΚΠ65 και αναδεικνύεται η σημαντικότητά τους στην πρώτη ενότητα. Στην δεύτερη ενότητα αναλύονται οι επιμέρους ενέργειες που απαιτούνται για την προετοιμασία της τρίτης συμβουλευτικής συνάντησης της θεματικής. Ακολουθεί η στοχοθεσία της Ο.Σ.Σ. με σκοπό την ανάπτυξη τριών κρίσιμων δεξιοτήτων. Στη συνέχεια, αποτυπώνονται τα στάδια, οι τεχνικές, τα μέσα, η χρονική αλληλουχία και η αποτελεσματική τους εφαρμογή. Η ενεργοποίηση των παραπάνω στοιχείων-ενεργειών συνδυάζεται με τις αρχές μάθησης ενηλίκων. Η εργασία ολοκληρώνεται με την παράθεση χρήσιμων συμπερασμάτων.