«Η γυναίκα στη διοίκηση της σχολικής μονάδας στη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση: Το φαινόμενο της χαμηλής εκπροσώπησης»

Γεωργαράς Κωνσταντίνος: MEd Εκπαίδευση Ενηλίκων, Οικονομολόγος - Εκπαιδευτικός

Σκοπός της παρούσας πιλοτικής εμπειρικής έρευνας είναι να διερευνήσει την υποαντιπροσώπευση των γυναικών εκπαιδευτικών στη διοίκηση της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Έτσι, στοχεύει να εξετάσει μέσα από το λόγο των ίδιων των γυναικών, μια σειρά από κοινωνικούς, οικονομικούς, θεσμικούς και προσωπικούς παράγοντες, οι οποίοι οδηγούν τις γυναίκες, που υπηρετούν σε αυτήν και διαθέτουν τα τυπικά προσόντα για να καταλάβουν διευθυντικές θέσεις να μην τις διεκδικούν ή να μην τις καταλαμβάνουν.

Γεωργαράς Κωνσταντίνος: MEd Εκπαίδευση Ενηλίκων, Οικονομολόγος - Εκπαιδευτικός

Σκοπός της παρούσας πιλοτικής εμπειρικής έρευνας είναι να διερευνήσει την υποαντιπροσώπευση των γυναικών εκπαιδευτικών στη διοίκηση της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Έτσι, στοχεύει να εξετάσει μέσα από το λόγο των ίδιων των γυναικών, μια σειρά από κοινωνικούς, οικονομικούς, θεσμικούς και προσωπικούς παράγοντες, οι οποίοι οδηγούν τις γυναίκες, που υπηρετούν σε αυτήν και διαθέτουν τα τυπικά προσόντα για να καταλάβουν διευθυντικές θέσεις να μην τις διεκδικούν ή να μην τις καταλαμβάνουν.

Ο ελληνικός θεσμικός ‘λόγος’ περί Εκπαίδευσης Ενηλίκων υπό το πρίσμα της Διά Βίου Μάθησης την περίοδο 1996 – 2008

Γεωργαράς Κωνσταντίνος: Med Εκπαίδευση Ενηλίκων, Οικονομολόγος - Εκπαιδευτικός, kgeorgaras@ath.forthnet.gr

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει το ‘λόγο’ περί Εκπαίδευσης Ενηλίκων υπό το πρίσμα της Διά Βίου Μάθησης στην Ελλάδα, όπως αποτυπώνεται σε θεσμικά κείμενα πολιτικής, ως ρηματική πρακτική, την περίοδο 1996 – 2008, καθώς και τους τελεστές / παράγοντες (εσωτερικούς και εξωτερικούς) που οδήγησαν στην κατασκευή και άρθρωσή του, προκειμένου να συμβάλλει στην κατανόηση, ερμηνεία και ανάλυση του ελληνικού εκπαιδευτικού ‘λόγου’ τη συγκεκριμένη περίοδο. Την περίοδο αυτή, προκειμένου να επιτευχθεί η «εσωτερική ρύθμιση», στρατηγική πολιτική επιλογή θα αποτελέσει ο «εξευρωπαϊσμός» της Ελλάδας.

Γεωργαράς Κωνσταντίνος: Med Εκπαίδευση Ενηλίκων, Οικονομολόγος - Εκπαιδευτικός, kgeorgaras@ath.forthnet.gr

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει το ‘λόγο’ περί Εκπαίδευσης Ενηλίκων υπό το πρίσμα της Διά Βίου Μάθησης στην Ελλάδα, όπως αποτυπώνεται σε θεσμικά κείμενα πολιτικής, ως ρηματική πρακτική, την περίοδο 1996 – 2008, καθώς και τους τελεστές / παράγοντες (εσωτερικούς και εξωτερικούς) που οδήγησαν στην κατασκευή και άρθρωσή του, προκειμένου να συμβάλλει στην κατανόηση, ερμηνεία και ανάλυση του ελληνικού εκπαιδευτικού ‘λόγου’ τη συγκεκριμένη περίοδο. Την περίοδο αυτή, προκειμένου να επιτευχθεί η «εσωτερική ρύθμιση», στρατηγική πολιτική επιλογή θα αποτελέσει ο «εξευρωπαϊσμός» της Ελλάδας.