Θεωρία και πρακτική διαχείρισης της αλλαγής σε σχολική μονάδα πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

Τσιραντωνάκη Σμαράγδη, Εκπαιδευτικός ΠΕ70

Στη διοίκηση μιας σχολικής μονάδας απαραίτητη δεξιότητα αποτελεί η διαχείριση αλλαγών. Αυτές προέρχονται από εσωτερικές ανάγκες ή εξωτερικές επιβολές αφού το σχολείο είναι ανοικτό κοινωνικό σύστημα κι αλληλοεπιδρά συνεχώς με το περιβάλλον. Μια εκπαιδευτική μονάδα δέχεται μια αλλαγή από εσωτερική ανάγκη αφού καταγράφηκε έντονο φαινόμενο παραβατικής συμπεριφοράς των μαθητών/τριών. Προτάθηκε η δοκιμασμένη λύση κι από άλλα δημοτικά, της εισαγωγής της καινοτομίας διαδραστικών πινάκων που προωθούν τη συνεργατική μάθηση και μειώνουν την παραβατικότητα. [...]

Τσιραντωνάκη Σμαράγδη, Εκπαιδευτικός ΠΕ70

Στη διοίκηση μιας σχολικής μονάδας απαραίτητη δεξιότητα αποτελεί η διαχείριση αλλαγών. Αυτές προέρχονται από εσωτερικές ανάγκες ή εξωτερικές επιβολές αφού το σχολείο είναι ανοικτό κοινωνικό σύστημα κι αλληλοεπιδρά συνεχώς με το περιβάλλον. Μια εκπαιδευτική μονάδα δέχεται μια αλλαγή από εσωτερική ανάγκη αφού καταγράφηκε έντονο φαινόμενο παραβατικής συμπεριφοράς των μαθητών/τριών. Προτάθηκε η δοκιμασμένη λύση κι από άλλα δημοτικά, της εισαγωγής της καινοτομίας διαδραστικών πινάκων που προωθούν τη συνεργατική μάθηση και μειώνουν την παραβατικότητα. [...]

Διαλύοντας μύθους για την προσομοίωση ως εργαλείο εκπαίδευσης. Η προσομοίωση ως δυνατότητα βελτίωσης γνώσεων, δεξιοτήτων και συμπεριφορών των μελών μιας ομάδας

Σμαράγδη Τσιραντωνάκη, Εκπαιδευτικός

Το άρθρο αυτό αποστάζοντας δύο δεκαετίες έρευνας από την βιομηχανία υψηλού κινδύνου εξετάζει τις κύριες κατηγορίες της προσομοίωσης που έχουν χρησιμοποιηθεί στην εκπαίδευση ενήλικων ατόμων σε τομείς όπως η βιομηχανία και η υγεία διερευνώντας την πιθανότητα η εν λόγω εκπαιδευτική πρόταση να είναι κατάλληλη κι εφαρμόσιμη στην εκπαίδευση/επιμόρφωση εκπαιδευτικών που καλούνται να εργαστούν σε ομαδική εργασία με χρήση προσομοιώσεων και βίντεο. Στο άρθρο παρουσιάζονται στοιχεία που υποστηρίζουν την αποτελεσματικότητα μιας τέτοιας απόπειρας, ενώ αναδεικνύονται τα θετικά της αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών για τη δημιουργία ‘ομάδας’, καθώς και οι αδυναμίες τις προσέγγισης αυτής. Παρέχει, τέλος, έναν κατάλογο οδηγιών στους/στις εκπαιδευτές/τριες των εκπαιδευτικών που μπορεί να φανεί εξαιρετικά βοηθητικός σε όσους αποτολμήσουν να μεγιστοποιήσουν τα οφέλη από την καλλιέργεια των δεξιοτήτων ομαδικής εργασίας μέσω της προσομοίωσης στον τομέα της εκπαίδευσης.

Σμαράγδη Τσιραντωνάκη, Εκπαιδευτικός

Το άρθρο αυτό αποστάζοντας δύο δεκαετίες έρευνας από την βιομηχανία υψηλού κινδύνου εξετάζει τις κύριες κατηγορίες της προσομοίωσης που έχουν χρησιμοποιηθεί στην εκπαίδευση ενήλικων ατόμων σε τομείς όπως η βιομηχανία και η υγεία διερευνώντας την πιθανότητα η εν λόγω εκπαιδευτική πρόταση να είναι κατάλληλη κι εφαρμόσιμη στην εκπαίδευση/επιμόρφωση εκπαιδευτικών που καλούνται να εργαστούν σε ομαδική εργασία με χρήση προσομοιώσεων και βίντεο. Στο άρθρο παρουσιάζονται στοιχεία που υποστηρίζουν την αποτελεσματικότητα μιας τέτοιας απόπειρας, ενώ αναδεικνύονται τα θετικά της αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών για τη δημιουργία ‘ομάδας’, καθώς και οι αδυναμίες τις προσέγγισης αυτής. Παρέχει, τέλος, έναν κατάλογο οδηγιών στους/στις εκπαιδευτές/τριες των εκπαιδευτικών που μπορεί να φανεί εξαιρετικά βοηθητικός σε όσους αποτολμήσουν να μεγιστοποιήσουν τα οφέλη από την καλλιέργεια των δεξιοτήτων ομαδικής εργασίας μέσω της προσομοίωσης στον τομέα της εκπαίδευσης.

Προβληματισμός εκπαιδευτικών για την αντιμετώπιση του Σεξισμού στο δημοτικό σχολείο. Teachers’ concerns about sexism management in elementary school.

Τσιραντωνάκη Σμαράγδη, Εκπαιδευτικός Tsirantonaki Smaragdi, SchoolTeacher

Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης και των συνεχών τεχνολογικών εξελίξεων, η εκπαίδευση ως θεσμός, στόχος και μεθοδολογία εξέλιξης παίζει καίριο ρόλο αλλά σε ορισμένες συμπεριφορές έχει μείνει πίσω. Οι τεχνολογικές εξελίξεις τρέχουν, ωστόσο οι παγιωμένοι ρόλοι του άντρα και της γυναίκας παραμένουν. Οι στερεοτυπικές συμπεριφορές στο παιχνίδι των ρόλων των δύο φύλων ελάχιστα έχουν μεταβληθεί τα τελευταία χρόνια. Τι φταίει; Μάλιστα, εισερχόμενη η γυναίκα στην αγορά εργασίας, οι σεξιστικές συμπεριφορές διογκώθηκαν. Άρχισε να ερευνάται η ευθύνη των στερεοτύπων για την έκφραση τέτοιων συμπεριφορών. Πού βρίσκεται η αρχή του νήματος; Όλα τα στερεότυπα οδηγούν σε άνισες και άδικες συμπεριφορές; Πώς μπορεί να γίνει διαχωρισμός; Πότε ξεκινά η παγίωση τους στο παιδί και πόσο το σχολικό περιβάλλον μπορεί να επέμβει για να ανατρέψει εσφαλμένες εντυπώσεις στα χαρακτηριστικά των δύο φύλων. [...]

In the era of globalization and constant technological developments, education as an institution, purpose and methodology development plays a key role, but in certain attitudes has left behind. Technological developments are running, but the entrenched roles of man and woman remain. The stereotypic behaviours in the game of gender roles have changed little in recent years. What's wrong? What is to blame for this? Indeed, entering the women in employment, sexist attitudes swelled and began to investigate the stereotypes that each man carries within him and whether stereotypes are responsible to the definition and expression of such behaviour. Where is the beginning of the yarn? Can survive without stereotypes? All stereotypes lead to unequal and discriminatory behaviours, and how could be distinguished; When the stabilization to the child begins and how the school can intervene to overturn an erroneous impression on the characteristics of both sexes. [...]

Τσιραντωνάκη Σμαράγδη, Εκπαιδευτικός Tsirantonaki Smaragdi, SchoolTeacher

Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης και των συνεχών τεχνολογικών εξελίξεων, η εκπαίδευση ως θεσμός, στόχος και μεθοδολογία εξέλιξης παίζει καίριο ρόλο αλλά σε ορισμένες συμπεριφορές έχει μείνει πίσω. Οι τεχνολογικές εξελίξεις τρέχουν, ωστόσο οι παγιωμένοι ρόλοι του άντρα και της γυναίκας παραμένουν. Οι στερεοτυπικές συμπεριφορές στο παιχνίδι των ρόλων των δύο φύλων ελάχιστα έχουν μεταβληθεί τα τελευταία χρόνια. Τι φταίει; Μάλιστα, εισερχόμενη η γυναίκα στην αγορά εργασίας, οι σεξιστικές συμπεριφορές διογκώθηκαν. Άρχισε να ερευνάται η ευθύνη των στερεοτύπων για την έκφραση τέτοιων συμπεριφορών. Πού βρίσκεται η αρχή του νήματος; Όλα τα στερεότυπα οδηγούν σε άνισες και άδικες συμπεριφορές; Πώς μπορεί να γίνει διαχωρισμός; Πότε ξεκινά η παγίωση τους στο παιδί και πόσο το σχολικό περιβάλλον μπορεί να επέμβει για να ανατρέψει εσφαλμένες εντυπώσεις στα χαρακτηριστικά των δύο φύλων. [...]

In the era of globalization and constant technological developments, education as an institution, purpose and methodology development plays a key role, but in certain attitudes has left behind. Technological developments are running, but the entrenched roles of man and woman remain. The stereotypic behaviours in the game of gender roles have changed little in recent years. What's wrong? What is to blame for this? Indeed, entering the women in employment, sexist attitudes swelled and began to investigate the stereotypes that each man carries within him and whether stereotypes are responsible to the definition and expression of such behaviour. Where is the beginning of the yarn? Can survive without stereotypes? All stereotypes lead to unequal and discriminatory behaviours, and how could be distinguished; When the stabilization to the child begins and how the school can intervene to overturn an erroneous impression on the characteristics of both sexes. [...]

Υπάρχει σωστός δρόμος για την ουσιαστική κατανόηση; … Μια ερμηνευτική έρευνα για τη γλωσσική αγωγή βασισμένη στην κειμενική προσέγγιση.

There is right way to effectively understand? ... An interpretive research on language education based on textual approach.

Τσιραντωνάκη Σμαράγδη, Εκπαιδευτικός Tsirantonaki Smaragdi, Teacher

Υπάρχει σωστός δρόμος για την ουσιαστική κατανόηση; Κατά πόσο η ικανότητα να κατανοούμε κάτι που διαβάζουμε επηρεάζει την καθημερινή μας ζωή και σε τι εύρος φάσματος; Πόσο αναγκαίο είναι για τους μαθητές/τριες να κατανοούν καθετί που αναγκάζονται να διαβάσουν στο σχολείο; Πώς θα ήταν, αν όντως οι μαθητές/τριες κατανοούσαν επί της ουσίας και απαλλάσσονταν οριστικά από το πέπλο της στείρας απομνημόνευσης που χρόνια τώρα δεσπόζει στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα αλλά και στην ασυναίσθητη στερεοτυπική συμπεριφορά των εκπαιδευτικών ως βέλτιστος τρόπος εκμάθησης; Τα παραπάνω ερωτήματα αποτελούν την αφορμή της ποιοτικής έρευνας που διεξήχθη σε παιδιά Ε’ και ΣΤ’ δημοτικού, με στόχο την καταγραφή στατιστικών αποτελεσμάτων, στο κατά πόσο είναι σε θέση να κατανοήσουν οι μαθητές/τριες ένα κειμενικό είδος που πέφτει για πρώτη φορά στα χέρια τους. Is there right way for substantial understanding? To what extent does the ability to understand what we read, affects our daily lives and in what bandwidth? How necessary is it for students to understand everything that are forced to read in school? How would it be, if in fact students understand the substance and permanently relieved from the veil of the sterile memorization that for years now dominates in the Greek educational system and the unconscious stereotypic behavior of teachers as an optimal way of learning? These questions are the reason of this qualitative research, conducted in children of fifth and sixth grade in primary school, in order to record statistical results on whether the students are able to understand a text type that falls for the first time on their hands.

There is right way to effectively understand? ... An interpretive research on language education based on textual approach.

Τσιραντωνάκη Σμαράγδη, Εκπαιδευτικός Tsirantonaki Smaragdi, Teacher

Υπάρχει σωστός δρόμος για την ουσιαστική κατανόηση; Κατά πόσο η ικανότητα να κατανοούμε κάτι που διαβάζουμε επηρεάζει την καθημερινή μας ζωή και σε τι εύρος φάσματος; Πόσο αναγκαίο είναι για τους μαθητές/τριες να κατανοούν καθετί που αναγκάζονται να διαβάσουν στο σχολείο; Πώς θα ήταν, αν όντως οι μαθητές/τριες κατανοούσαν επί της ουσίας και απαλλάσσονταν οριστικά από το πέπλο της στείρας απομνημόνευσης που χρόνια τώρα δεσπόζει στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα αλλά και στην ασυναίσθητη στερεοτυπική συμπεριφορά των εκπαιδευτικών ως βέλτιστος τρόπος εκμάθησης; Τα παραπάνω ερωτήματα αποτελούν την αφορμή της ποιοτικής έρευνας που διεξήχθη σε παιδιά Ε’ και ΣΤ’ δημοτικού, με στόχο την καταγραφή στατιστικών αποτελεσμάτων, στο κατά πόσο είναι σε θέση να κατανοήσουν οι μαθητές/τριες ένα κειμενικό είδος που πέφτει για πρώτη φορά στα χέρια τους. Is there right way for substantial understanding? To what extent does the ability to understand what we read, affects our daily lives and in what bandwidth? How necessary is it for students to understand everything that are forced to read in school? How would it be, if in fact students understand the substance and permanently relieved from the veil of the sterile memorization that for years now dominates in the Greek educational system and the unconscious stereotypic behavior of teachers as an optimal way of learning? These questions are the reason of this qualitative research, conducted in children of fifth and sixth grade in primary school, in order to record statistical results on whether the students are able to understand a text type that falls for the first time on their hands.