Εφαρμόζοντας τη Μετασχηματίζουσα Μάθηση στο μάθημα της Ιστορίας: μια μελέτη περίπτωσης εφαρμογής στο πεδίο

Ν. Γ. Αθανασόπουλος, Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής ΠΝ (ΣΕΕΠΝ 5)

Το κείμενο που ακολουθεί, προέκυψε από την καταγραφή της θεωρητικής βάσης αλλά και της προσπάθειας πρακτικής εφαρμογής της μετασχηματιστικής διεργασίας στο μάθημα της Ιστορίας. Η προσπάθεια αυτή βασίστηκε στη θεωρητική βάση που ανέπτυξε ο J. Mezirow με τις συμπληρώσεις και προεκτάσεις του P. Jarvis, καθώς και την ενσωμάτωση του μεθοδολογικού έργου του Α. Κόκκου και των συνεργατών του. Η παραπάνω σύνθετη πρακτική θεωρήθηκε ως η πλέον ενδεδειγμένη μέθοδος για τη διδασκαλία του γνωστικού αντικειμένου της Ιστορίας, αφού οι βασικές αρχές της προσέγγιζαν -κατά την άποψή μου- τη βασική θεωρητική θεμελίωση του ζητούμενου της Ιστορίας ως διακριτού γνωστικού αντικειμένου.

Ν. Γ. Αθανασόπουλος, Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής ΠΝ (ΣΕΕΠΝ 5)

Το κείμενο που ακολουθεί, προέκυψε από την καταγραφή της θεωρητικής βάσης αλλά και της προσπάθειας πρακτικής εφαρμογής της μετασχηματιστικής διεργασίας στο μάθημα της Ιστορίας. Η προσπάθεια αυτή βασίστηκε στη θεωρητική βάση που ανέπτυξε ο J. Mezirow με τις συμπληρώσεις και προεκτάσεις του P. Jarvis, καθώς και την ενσωμάτωση του μεθοδολογικού έργου του Α. Κόκκου και των συνεργατών του. Η παραπάνω σύνθετη πρακτική θεωρήθηκε ως η πλέον ενδεδειγμένη μέθοδος για τη διδασκαλία του γνωστικού αντικειμένου της Ιστορίας, αφού οι βασικές αρχές της προσέγγιζαν -κατά την άποψή μου- τη βασική θεωρητική θεμελίωση του ζητούμενου της Ιστορίας ως διακριτού γνωστικού αντικειμένου.