Οι απόψεις των υπαλλήλων εργαζομένων στον ΟΠΕΚΕΠΕ της Περιφερειακής Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας αναφορικά με τις επιμορφωτικές τους ανάγκες

Χριστίνα Καραστέργιου, Αδαμάντιος Παπασταμάτης, Δήμητρα Πάντα

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση των απόψεων των υπαλλήλων του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας αναφορικά με τις επιμορφωτικές τους ανάγκες. Μεθοδολογικά στην έρευνα επιλέχθηκε η ποσοτική προσέγγιση και χρησιμοποιήθηκε η τεχνική του ερωτηματολογίου, το οποίο απαντήθηκε από 72 υπαλλήλους. Από την ανάλυση των ευρημάτων της έρευνας διαπιστώθηκε η μεγάλη ανάγκη επιμόρφωσης των υπαλλήλων προκειμένου να αντεπεξέλθουν ικανοποιητικά στην εργασία τους και στα νέα αντικείμενα εργασίας που αναλαμβάνει ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ενώ η θεματική ενότητα στην οποία οι περισσότεροι υπάλληλοι θεωρούν ότι έχουν ανάγκη να παρακολουθήσουν κάποιο επιμορφωτικό πρόγραμμα για την καλύτερη άσκηση των καθηκόντων τους αφορά θέματα νομοθεσίας και κανονισμών.

Χριστίνα Καραστέργιου, Αδαμάντιος Παπασταμάτης, Δήμητρα Πάντα

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση των απόψεων των υπαλλήλων του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας αναφορικά με τις επιμορφωτικές τους ανάγκες. Μεθοδολογικά στην έρευνα επιλέχθηκε η ποσοτική προσέγγιση και χρησιμοποιήθηκε η τεχνική του ερωτηματολογίου, το οποίο απαντήθηκε από 72 υπαλλήλους. Από την ανάλυση των ευρημάτων της έρευνας διαπιστώθηκε η μεγάλη ανάγκη επιμόρφωσης των υπαλλήλων προκειμένου να αντεπεξέλθουν ικανοποιητικά στην εργασία τους και στα νέα αντικείμενα εργασίας που αναλαμβάνει ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ενώ η θεματική ενότητα στην οποία οι περισσότεροι υπάλληλοι θεωρούν ότι έχουν ανάγκη να παρακολουθήσουν κάποιο επιμορφωτικό πρόγραμμα για την καλύτερη άσκηση των καθηκόντων τους αφορά θέματα νομοθεσίας και κανονισμών.