Της Σύνταξης – Εditorial

Τούτη τη φορά μας προβλημάτισε πολύ το editorial. Επειδή το κείμενο της κ. Αθανασούλα-Ρέππα που λάβαμε ως πρόλογο σε βιβλίο συνεργατών του ΕΔΕΕΚ είναι μια επιβράβευση του έργου που παράγεται συλλογικά στο Δίκτυο και δεν ξέραμε αν θα φαινόταν κάπως υπερφίαλο να προτάξουμε ένα τόσο κολακευτικό για το Δίκτυο κείμενο, ωστόσο, η χαρά μας ότι το έργο του Δικτύου αρχίζει να αναγνωρίζεται είναι μια ανταμοιβή για όλους όσοι εργαζόμαστε σε εθελοντική βάση για την υλοποίηση των δράσεων του. Έτσι, αντί άλλου κειμένου σκεφτήκαμε να προτάξουμε αυτό το κείμενο και, παράλληλα, να κάνουμε ξανά πρόσκληση σε όλη την εκπαιδευτική, αλλά και την ευρύτερη, κοινότητα της Κρήτης και της υπόλοιπης Ελλάδας να πυκνώσουν τούτες τις γραμμές όλων μας. Ενωμένοι γινόμαστε πιο ισχυροί.

Τούτη τη φορά μας προβλημάτισε πολύ το editorial. Επειδή το κείμενο της κ. Αθανασούλα-Ρέππα που λάβαμε ως πρόλογο σε βιβλίο συνεργατών του ΕΔΕΕΚ είναι μια επιβράβευση του έργου που παράγεται συλλογικά στο Δίκτυο και δεν ξέραμε αν θα φαινόταν κάπως υπερφίαλο να προτάξουμε ένα τόσο κολακευτικό για το Δίκτυο κείμενο, ωστόσο, η χαρά μας ότι το έργο του Δικτύου αρχίζει να αναγνωρίζεται είναι μια ανταμοιβή για όλους όσοι εργαζόμαστε σε εθελοντική βάση για την υλοποίηση των δράσεων του. Έτσι, αντί άλλου κειμένου σκεφτήκαμε να προτάξουμε αυτό το κείμενο και, παράλληλα, να κάνουμε ξανά πρόσκληση σε όλη την εκπαιδευτική, αλλά και την ευρύτερη, κοινότητα της Κρήτης και της υπόλοιπης Ελλάδας να πυκνώσουν τούτες τις γραμμές όλων μας. Ενωμένοι γινόμαστε πιο ισχυροί.

«Η γυναίκα στη διοίκηση της σχολικής μονάδας στη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση: Το φαινόμενο της χαμηλής εκπροσώπησης»

Γεωργαράς Κωνσταντίνος: MEd Εκπαίδευση Ενηλίκων, Οικονομολόγος - Εκπαιδευτικός

Σκοπός της παρούσας πιλοτικής εμπειρικής έρευνας είναι να διερευνήσει την υποαντιπροσώπευση των γυναικών εκπαιδευτικών στη διοίκηση της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Έτσι, στοχεύει να εξετάσει μέσα από το λόγο των ίδιων των γυναικών, μια σειρά από κοινωνικούς, οικονομικούς, θεσμικούς και προσωπικούς παράγοντες, οι οποίοι οδηγούν τις γυναίκες, που υπηρετούν σε αυτήν και διαθέτουν τα τυπικά προσόντα για να καταλάβουν διευθυντικές θέσεις να μην τις διεκδικούν ή να μην τις καταλαμβάνουν.

Γεωργαράς Κωνσταντίνος: MEd Εκπαίδευση Ενηλίκων, Οικονομολόγος - Εκπαιδευτικός

Σκοπός της παρούσας πιλοτικής εμπειρικής έρευνας είναι να διερευνήσει την υποαντιπροσώπευση των γυναικών εκπαιδευτικών στη διοίκηση της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Έτσι, στοχεύει να εξετάσει μέσα από το λόγο των ίδιων των γυναικών, μια σειρά από κοινωνικούς, οικονομικούς, θεσμικούς και προσωπικούς παράγοντες, οι οποίοι οδηγούν τις γυναίκες, που υπηρετούν σε αυτήν και διαθέτουν τα τυπικά προσόντα για να καταλάβουν διευθυντικές θέσεις να μην τις διεκδικούν ή να μην τις καταλαμβάνουν.

Οι απόψεις των υπαλλήλων εργαζομένων στον ΟΠΕΚΕΠΕ της Περιφερειακής Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας αναφορικά με τις επιμορφωτικές τους ανάγκες

Χριστίνα Καραστέργιου, Αδαμάντιος Παπασταμάτης, Δήμητρα Πάντα

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση των απόψεων των υπαλλήλων του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας αναφορικά με τις επιμορφωτικές τους ανάγκες. Μεθοδολογικά στην έρευνα επιλέχθηκε η ποσοτική προσέγγιση και χρησιμοποιήθηκε η τεχνική του ερωτηματολογίου, το οποίο απαντήθηκε από 72 υπαλλήλους. Από την ανάλυση των ευρημάτων της έρευνας διαπιστώθηκε η μεγάλη ανάγκη επιμόρφωσης των υπαλλήλων προκειμένου να αντεπεξέλθουν ικανοποιητικά στην εργασία τους και στα νέα αντικείμενα εργασίας που αναλαμβάνει ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ενώ η θεματική ενότητα στην οποία οι περισσότεροι υπάλληλοι θεωρούν ότι έχουν ανάγκη να παρακολουθήσουν κάποιο επιμορφωτικό πρόγραμμα για την καλύτερη άσκηση των καθηκόντων τους αφορά θέματα νομοθεσίας και κανονισμών.

Χριστίνα Καραστέργιου, Αδαμάντιος Παπασταμάτης, Δήμητρα Πάντα

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση των απόψεων των υπαλλήλων του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας αναφορικά με τις επιμορφωτικές τους ανάγκες. Μεθοδολογικά στην έρευνα επιλέχθηκε η ποσοτική προσέγγιση και χρησιμοποιήθηκε η τεχνική του ερωτηματολογίου, το οποίο απαντήθηκε από 72 υπαλλήλους. Από την ανάλυση των ευρημάτων της έρευνας διαπιστώθηκε η μεγάλη ανάγκη επιμόρφωσης των υπαλλήλων προκειμένου να αντεπεξέλθουν ικανοποιητικά στην εργασία τους και στα νέα αντικείμενα εργασίας που αναλαμβάνει ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ενώ η θεματική ενότητα στην οποία οι περισσότεροι υπάλληλοι θεωρούν ότι έχουν ανάγκη να παρακολουθήσουν κάποιο επιμορφωτικό πρόγραμμα για την καλύτερη άσκηση των καθηκόντων τους αφορά θέματα νομοθεσίας και κανονισμών.

Διαλύοντας μύθους για την προσομοίωση ως εργαλείο εκπαίδευσης. Η προσομοίωση ως δυνατότητα βελτίωσης γνώσεων, δεξιοτήτων και συμπεριφορών των μελών μιας ομάδας

Σμαράγδη Τσιραντωνάκη, Εκπαιδευτικός

Το άρθρο αυτό αποστάζοντας δύο δεκαετίες έρευνας από την βιομηχανία υψηλού κινδύνου εξετάζει τις κύριες κατηγορίες της προσομοίωσης που έχουν χρησιμοποιηθεί στην εκπαίδευση ενήλικων ατόμων σε τομείς όπως η βιομηχανία και η υγεία διερευνώντας την πιθανότητα η εν λόγω εκπαιδευτική πρόταση να είναι κατάλληλη κι εφαρμόσιμη στην εκπαίδευση/επιμόρφωση εκπαιδευτικών που καλούνται να εργαστούν σε ομαδική εργασία με χρήση προσομοιώσεων και βίντεο. Στο άρθρο παρουσιάζονται στοιχεία που υποστηρίζουν την αποτελεσματικότητα μιας τέτοιας απόπειρας, ενώ αναδεικνύονται τα θετικά της αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών για τη δημιουργία ‘ομάδας’, καθώς και οι αδυναμίες τις προσέγγισης αυτής. Παρέχει, τέλος, έναν κατάλογο οδηγιών στους/στις εκπαιδευτές/τριες των εκπαιδευτικών που μπορεί να φανεί εξαιρετικά βοηθητικός σε όσους αποτολμήσουν να μεγιστοποιήσουν τα οφέλη από την καλλιέργεια των δεξιοτήτων ομαδικής εργασίας μέσω της προσομοίωσης στον τομέα της εκπαίδευσης.

Σμαράγδη Τσιραντωνάκη, Εκπαιδευτικός

Το άρθρο αυτό αποστάζοντας δύο δεκαετίες έρευνας από την βιομηχανία υψηλού κινδύνου εξετάζει τις κύριες κατηγορίες της προσομοίωσης που έχουν χρησιμοποιηθεί στην εκπαίδευση ενήλικων ατόμων σε τομείς όπως η βιομηχανία και η υγεία διερευνώντας την πιθανότητα η εν λόγω εκπαιδευτική πρόταση να είναι κατάλληλη κι εφαρμόσιμη στην εκπαίδευση/επιμόρφωση εκπαιδευτικών που καλούνται να εργαστούν σε ομαδική εργασία με χρήση προσομοιώσεων και βίντεο. Στο άρθρο παρουσιάζονται στοιχεία που υποστηρίζουν την αποτελεσματικότητα μιας τέτοιας απόπειρας, ενώ αναδεικνύονται τα θετικά της αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών για τη δημιουργία ‘ομάδας’, καθώς και οι αδυναμίες τις προσέγγισης αυτής. Παρέχει, τέλος, έναν κατάλογο οδηγιών στους/στις εκπαιδευτές/τριες των εκπαιδευτικών που μπορεί να φανεί εξαιρετικά βοηθητικός σε όσους αποτολμήσουν να μεγιστοποιήσουν τα οφέλη από την καλλιέργεια των δεξιοτήτων ομαδικής εργασίας μέσω της προσομοίωσης στον τομέα της εκπαίδευσης.

Πρόταση για σχεδιασμό Προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης με τίτλο: “Ο ρόλος του φυσιοθεραπευτή σε Παθήσεις Ειδικών Εντοπίσεων και κυρίως της οσφυαλγίας”

Σπυριδάκη Ευτυχία, Διευθύντρια ΚΕΚ Μεγαλόνησος - φυσιοθεραπεύτρια - πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων

Η ανάγκη επιμόρφωσης φυσιοθεραπευτών στις Παθήσεις Ειδικών Εντοπίσεων, και κυρίως της οσφυαλγίας σε κάθε στάδιο της, είναι ορατή σε όλους τους οργανισμούς Υγείας. Συγκεκριμένα τα συμπτώματα του πόνου, της δυσκαμψίας και η κινητική κατάσταση στα εν λόγω στάδια ,είναι από τα συμπτώματα της οσφυαλγίας που απασχολούν τους φυσιοθεραπευτές Για το λόγο αυτό, δημιουργήθηκε Πρόγραμμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, που αναφέρεται σε 25 Εργαζόμενους Φυσικοθεραπευτές, διάρκειας 100 ωρών με τίτλο «Ο ρόλος του φυσιοθεραπευτή σε Παθήσεις Ειδικών Εντοπίσεων και κυρίως της οσφυαλγίας».

Σπυριδάκη Ευτυχία, Διευθύντρια ΚΕΚ Μεγαλόνησος - φυσιοθεραπεύτρια - πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων

Η ανάγκη επιμόρφωσης φυσιοθεραπευτών στις Παθήσεις Ειδικών Εντοπίσεων, και κυρίως της οσφυαλγίας σε κάθε στάδιο της, είναι ορατή σε όλους τους οργανισμούς Υγείας. Συγκεκριμένα τα συμπτώματα του πόνου, της δυσκαμψίας και η κινητική κατάσταση στα εν λόγω στάδια ,είναι από τα συμπτώματα της οσφυαλγίας που απασχολούν τους φυσιοθεραπευτές Για το λόγο αυτό, δημιουργήθηκε Πρόγραμμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, που αναφέρεται σε 25 Εργαζόμενους Φυσικοθεραπευτές, διάρκειας 100 ωρών με τίτλο «Ο ρόλος του φυσιοθεραπευτή σε Παθήσεις Ειδικών Εντοπίσεων και κυρίως της οσφυαλγίας».

Το Εκπαιδευτικό Υποσύστημα στην Κοινωνία της Γνώσης και η Δία Βίου Μάθηση

Κυριάκης Κώστας, Εκπαιδευτής Ενηλίκων (M.Ed.) – Ιστορικός (M.Sc.)

Σκοπός μου είναι να εξετάσω τους παγκόσμιους τελεστές (παγκοσμιοποίηση, κοινωνία της γνώσης), οι οποίοι παράγουν και διαμορφώνουν το πλαίσιο αλλαγής του παραγωγικού συστήματος. Κάθε αλλαγή στο παραγωγικό σύστημα επιφέρει αντίστοιχες αλλαγές στο εκπαιδευτικό υποσύστημα. Επομένως, σε αυτή τη γραμμή θεωρώ τη Διά Βίου Μάθηση ως έννοια νοηματικά ‘καθηλωμένη’ (Laclau & Mouffe, 2001: 113) και πάντως λειτουργική προϋπόθεση του κοινωνικοοικονομικού και πολιτισμικού μοντέλου της μεταβιομηχανικής εποχής. Το κείμενο δομείται σε τρεις ενότητες: στην πρώτη και στη δεύτερη εξετάζονται οι παράγοντες/τελεστές της παγκοσμιοποίησης και της κοινωνίας της γνώσης αντίστοιχα, ενώ στην τρίτη καταδεικνύεται ότι οι αλλαγές στο εκπαιδευτικό υποσύστημα διαμεσολαβούνται από τις αλλαγές στις πολιτικές της αγοράς.

Κυριάκης Κώστας, Εκπαιδευτής Ενηλίκων (M.Ed.) – Ιστορικός (M.Sc.)

Σκοπός μου είναι να εξετάσω τους παγκόσμιους τελεστές (παγκοσμιοποίηση, κοινωνία της γνώσης), οι οποίοι παράγουν και διαμορφώνουν το πλαίσιο αλλαγής του παραγωγικού συστήματος. Κάθε αλλαγή στο παραγωγικό σύστημα επιφέρει αντίστοιχες αλλαγές στο εκπαιδευτικό υποσύστημα. Επομένως, σε αυτή τη γραμμή θεωρώ τη Διά Βίου Μάθηση ως έννοια νοηματικά ‘καθηλωμένη’ (Laclau & Mouffe, 2001: 113) και πάντως λειτουργική προϋπόθεση του κοινωνικοοικονομικού και πολιτισμικού μοντέλου της μεταβιομηχανικής εποχής. Το κείμενο δομείται σε τρεις ενότητες: στην πρώτη και στη δεύτερη εξετάζονται οι παράγοντες/τελεστές της παγκοσμιοποίησης και της κοινωνίας της γνώσης αντίστοιχα, ενώ στην τρίτη καταδεικνύεται ότι οι αλλαγές στο εκπαιδευτικό υποσύστημα διαμεσολαβούνται από τις αλλαγές στις πολιτικές της αγοράς.

Επτά κανόνες για να βοηθήσει κανείς στη διάδοση των ρατσιστικών ιδεών

J. Ranciere, φιλόσοφος, ομότιμος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο PARIS VIII

Η διάδοση των ρατσιστικών ιδεών στη Γαλλία φαίνεται να είναι σήμερα εθνική προτεραιότητα. Οι ρατσιστές δουλεύουν πάνω σε αυτό. Αλλά η προσπάθεια των προπαγανδιστών μιας ιδέας έχει όρια, σε μια εποχή όπου δυσπιστεί κανείς για τις ιδέες, και συχνά χρειάζεται να τα υπερβεί, με τη συμμετοχή των αντιπάλων του. Εδώ είναι η αξιοσημείωτη πτυχή της γαλλικής κατάστασης: οι πολιτικοί, οι δημοσιογράφοι και οι ειδικοί όλων των ειδών ήξεραν να βρουν τα τελευταία χρόνια τρόπους αρκετά αποτελεσματικούς για να χρησιμεύσει ο αντιρατσισμός τους σε μια πιο έντονη εξάπλωση των ρατσιστικών ιδεών. Όλοι οι κανόνες που εκφράζονται εδώ χρησιμοποιούνται ήδη. Αλλά χρησιμοποιούνται συχνά εμπειρικά και τυχαία, χωρίς σαφή επίγνωση της σημασίας τους. Κρίθηκε λοιπόν σκόπιμο, προκείμενου να εξασφαλιστεί η μέγιστη αποτελεσματικότητα τους, να παρουσιαστούν στους πιθανούς χρήστες τους με ένα σαφή και συστηματικό τρόπο.

J. Ranciere, φιλόσοφος, ομότιμος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο PARIS VIII

Η διάδοση των ρατσιστικών ιδεών στη Γαλλία φαίνεται να είναι σήμερα εθνική προτεραιότητα. Οι ρατσιστές δουλεύουν πάνω σε αυτό. Αλλά η προσπάθεια των προπαγανδιστών μιας ιδέας έχει όρια, σε μια εποχή όπου δυσπιστεί κανείς για τις ιδέες, και συχνά χρειάζεται να τα υπερβεί, με τη συμμετοχή των αντιπάλων του. Εδώ είναι η αξιοσημείωτη πτυχή της γαλλικής κατάστασης: οι πολιτικοί, οι δημοσιογράφοι και οι ειδικοί όλων των ειδών ήξεραν να βρουν τα τελευταία χρόνια τρόπους αρκετά αποτελεσματικούς για να χρησιμεύσει ο αντιρατσισμός τους σε μια πιο έντονη εξάπλωση των ρατσιστικών ιδεών. Όλοι οι κανόνες που εκφράζονται εδώ χρησιμοποιούνται ήδη. Αλλά χρησιμοποιούνται συχνά εμπειρικά και τυχαία, χωρίς σαφή επίγνωση της σημασίας τους. Κρίθηκε λοιπόν σκόπιμο, προκείμενου να εξασφαλιστεί η μέγιστη αποτελεσματικότητα τους, να παρουσιαστούν στους πιθανούς χρήστες τους με ένα σαφή και συστηματικό τρόπο.