Κυριάκος Γ. Κώτσογλου, Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης, MSc, PhD, Περιφερειακός Σύμβουλος Κρήτης, Εντεταλμένος σε Θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Περιφέρειας Κρήτης

 

Περιφέρεια Κρήτης – Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 2015-2019: Στρατηγικός Σχεδιασμός & Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

 

Περίληψη – Εισαγωγή

Στο Άρθρο 5 του Συντάγματος της Ελλάδας, καθορίζεται ως υποχρέωση του κράτους, η διευκόλυνση της πρόσβασης στις πληροφορίες που διακινούνται ηλεκτρονικά, καθώς και της παραγωγής, της ανταλλαγής και της διάδοσής τους.

Στην Περιφέρεια Κρήτης, μέσα από την εφαρμογή των αρχών και των παγκόσμια αναγνωρισμένων καλών πρακτικών της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, δεσμευόμαστε για τη μέγιστη δυνατή προσπάθειά της με όραμα μια καλύτερη, ανταποκριτική Δημόσια Διοίκηση. Η εκπεφρασμένη πολιτική δέσμευση μηδενικής ανοχής ως προς την Διαφθορά και βελτιστοποίησης των παρεχομένων υπηρεσιών, θα υλοποιηθεί στην πράξη, σε συνδυασμό με μια κοινωνία ανοιχτής πληροφορίας, για τον πολίτη, τον επισκέπτη, τον επιστήμονα ή τον απλό, ανώνυμο ωφελούμενο της Κρήτης.

Το όραμα αυτό στηρίζεται πάνω σε μια σειρά στρατηγικών αξιών – στόχων, χαρακτηριστικών της Περιφέρειας Κρήτης όπως ο Εκσυγχρονισμός και η Αναδιοργάνωση της Δημόσιας Διοίκησης, η Εξωστρέφεια, η Στοχοθεσία και η Απλούστευση των Διαδικασιών και των Διοικητικών Βαρών με προφανείς συνέπειες τη Μείωση της Κόστους Λειτουργίας, την Πάταξη της Γραφειοκρατίας, τη Μεγιστοποίηση της Διαφάνειας και Λογοδοσίας, αλλά απώτερο σκοπό, το πέρασμα στη Διοίκηση από τον Πολίτη για τον Πολίτη, την Πελατοκεντρικότητα και τον Συν-Κρητισμό!

Οι Στρατηγικές αυτές αξίες θα υλοποιηθούν στην πράξη μέσα από τον Επιχειρησιακό Προγραμματισμό της Περιφέρειας Κρήτης για το χρονικό διάστημα 2015-2019, προγραμματισμός ο οποίος περιλαμβάνει μια δέσμη (25) επιχειρησιακών στόχων κι αντίστοιχα (25) Ομάδων Στόχου στις οποίες συμμετέχουν τα καλύτερα στελέχη της Κρήτης.

Ανάμεσα στις δράσεις μας αυτές, η συνεχής Ανάπτυξη των Στελεχών μας μέσα από την Εκπαίδευση, το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και τις ΤΠΕ, η Διάχυση των Καλών Πρακτικών μέσα στις Υπηρεσίες μας, η Συλλογή και Αξιοποίηση των Ιδεών των Ανθρώπων μας, η Διαχείριση της Πληροφορίας από Απόσταση μέσω Τηλεδιασκέψεων, η παροχή τετραψήφιου αριθμού «Ανοιχτών» Βάσεων Δεδομένων προς τον Πολίτη, η Ψηφιοποίηση όλων – αν είναι δυνατόν – των αρχείων της Περιφέρειας Κρήτης, η δημιουργία ενός διαχρονικά αναπτυσσόμενου συστήματος G.I.S. για την Κρήτη, τις υπηρεσίες και τον Πολίτη της, η δημιουργία μιας Διαδικτυακής και Φωνητικής Πύλης όπως αρμόζει στην Κρήτη, η Προτυποποίηση σε κάθε επίπεδο, η ολοκληρωτική χρήση Συστημάτων Διαχείρισης Εγγράφων και Ψηφιακών Υπογραφών, η συνεργασία με τα Τεχνολογικά Ιδρύματα της Κρήτης και η ανάδειξη της δουλειάς τους, η Ηλεκτρονική Δημοκρατία σήμερα κι αύριο!

 

Λέξεις κλειδιά: Στρατηγικός σχεδιασμός, ηλεκτρονική διακυβέρνηση/e-Government, ανάπτυξη στελεχών, Περιφέρεια Κρήτης

 

 1. Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση /e-Government

Τα τελευταία χρόνια, μια σειρά σοβαρών διαρθρωτικών αλλαγών διαδραματίστηκαν  στην Ελληνική Δημόσια Διοίκηση, συνέπεια των αντίστοιχων αλλαγών που συντελέσθηκαν και συντελούνται στις Δημόσιες Διοικήσεις , σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Οι αλλαγές αυτές έδρασαν και δρουν καταλυτικά, επηρεάζοντας σημαντικά το ρόλο, τη λειτουργία και τις καθημερινές πρακτικές της Διοίκησης. Παρά την πολυπλοκότητα των αιτίων που προκάλεσαν τις παραπάνω αλλαγές, θα μπορούσαμε εύκολα, να ξεχωρίσουμε τα σημαντικότερα από αυτά, τα οποία είναι η ταχύτατη εξάπλωση των Τ.Π.Ε. αλλά κι η καθολική επικράτηση του Internet, ως συνδετικού παγκόσμιου ιστού.

Όμως, εκτός  από τα προηγούμενα και πιθανότατα ήδη γνωστά αίτια, η Ευρωπαϊκή Ένωση, έθεσε στο σύνολό της, ένα στόχο γνωστό ως, «Η Στρατηγική της Λισσαβόνας», ο οποίος, εκτός των άλλων, προσβλέπει στο να προσδώσει στους ωφελούμενους την δυνατότητα της ηλεκτρονικής πρόσβασης στη Δημόσια Διοίκηση, «απαιτώντας» από την τελευταία να καταστεί On Line. Έτσι, δημιουργήθηκε η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (e-Government) ως στόχος, καθορίζοντας παράλληλα το Ευρωπαϊκό Όραμα για τον εκσυγχρονισμό και την ενδυνάμωση των δημόσιων διοικήσεων των κρατών μελών, με την χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών. Καθώς αναφερθήκαμε στο όραμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις Δημόσιες Διοικήσεις των κρατών μελών της, θα πρέπει να πούμε ότι αυτό δε διαφέρει σε διατύπωση από εκείνο των Ηνωμένων Πολιτειών το οποίο έχει αυτολεξεί καταγραφεί με την έκφραση: «Καλύτερη δημόσια διοίκηση δια μέσου της καλύτερης χρήσης των πληροφοριών, του προσωπικού, των διαδικασιών και της τεχνολογίας αιχμής».

Ένας απλός και παράλληλα κατανοητός ορισμός για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση την περιγράφει ως «την χρήση της τεχνολογίας της πληροφορικής και των επικοινωνιών με σκοπό, την ενίσχυση της πρόσβασης και την παροχή των κάθε είδους κρατικών υπηρεσιών προς όφελος των πολιτών, των επιχειρήσεων, των συν-εταίρων και των εργαζομένων γενικότερα». Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση διαθέτει, συνεπώς, την ικανότητα να δημιουργήσει ένα νέο τρόπο παροχής των κρατικών υπηρεσιών όπου όλοι οι δημόσιοι οργανισμοί θα προσφέρουν ένα εκσυγχρονισμένο, ολοκληρωμένο και απρόσκοπτο μοντέλο παροχής υπηρεσιών για τους πολίτες τους. Η σχέση αυτή δεν θα είναι πλέον απλώς μια μονόδρομη πρόταση «εμείς, εναντίον τους» αλλά θα βοηθήσει στην δημιουργία μίας εταιρικής όσο και συνεργατικής σχέσης μεταξύ των Διοικήσεων και των πολιτών τους (Silcock, 2001).

Σύμφωνα με τον προηγούμενο ορισμό, οι υπηρεσίες της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης διαχωρίζονται τυπικά και ανάλογα με τους λήπτες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, σε σχήματα ηλεκτρονικής διοικητικής εξυπηρέτησης των πολιτών (G2C [1]) ή των ιδιωτικών επιχειρήσεων (G2B [2]), καθώς και σε σχήματα ηλεκτρονικής διοικητικής συνεργασίας μεταξύ μιας Δημόσιας Υπηρεσίας και των υπαλλήλων – λειτουργών της (G2E [3]) ή μεταξύ αυτής και άλλων Δημοσίων Υπηρεσιών (G2G [4]).

Ένας διαφορετικός διαχωρισμός των σχημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης προκύπτει από το πεδίο εφαρμογής. Οι καθαυτές διοικητικές υπηρεσίες συχνά αναφέρονται με τον όρο Ηλεκτρονική Διοίκηση [5], ενώ οι εξειδικευμένες υπηρεσίες σε τομείς δημόσιας μεν, όχι καθαυτής διοικητικής εξυπηρέτησης δε, διαφοροποιούνται ανάλογα με τον εκάστοτε τομέα σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες δημοσίων προμηθειών [6], υγείας [7], εκπαίδευσης [8] κ.λπ. Σύμφωνα με αυτή τη θεματική ταξινόμηση, ιδιαίτερο πεδίο εφαρμογής αποτελούν τα σχήματα της ηλεκτρονικής διαβούλευσης [9] και της ηλεκτρονικής δημοκρατίας [10] (π.χ. Open Gov). Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες, ανεξάρτητα από το ποιος είναι ο πάροχος ή ο τελικός χρήστης, διακρίνονται επίσης στις παρακάτω (4) κατηγορίες ή επίπεδα, ανάλογα με το βαθμό ολοκλήρωσης της υπηρεσίας που μπορεί να τελεστεί / επιτευχθεί, ηλεκτρονικά.

 

 • Επίπεδο 1: Πληροφοριακές Υπηρεσίες (Πληροφόρηση [11]). Παρέχουν μόνο πληροφοριακό υλικό το οποίο αφορά στον τρόπο διεκπεραίωσης της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται αφορούν στα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν για τη διοικητική πράξη, τους φορείς που εμπλέκονται στην ολοκλήρωση της υπηρεσίας, την αλληλουχία εκτέλεσης των συναλλαγών που περιλαμβάνει η υπηρεσία, τον μέσο χρόνο ολοκλήρωσής της, κλπ.
 • Επίπεδο 2: Επικοινωνιακές Υπηρεσίες (Αλληλεπίδραση[1]). Παρέχουν, εκτός από το πληροφοριακό υλικό και το επίσημο υλικό (πρότυπα αιτήσεων, βεβαιώσεων, κλπ) το οποίο είναι διαθέσιμο στους χρήστες που μπορούν να το «κατεβάσουν» στον υπολογιστή τους, να το τυπώσουν και εν συνεχεία, να το χρησιμοποιήσουν κατά τη συναλλαγή τους με το φορέα σε φυσικό πάντα επίπεδο.
 • Επίπεδο 3: Διαδραστικές Υπηρεσίες (Αμφίδρομη Διάδραση[2]). Εκτός από το εν γένει πληροφοριακό υλικό, προσφέρουν online φόρμες με σκοπό τη συμπλήρωση και την ηλεκτρονική αποστολή τους. Δεδομένου ότι οι εν λόγω υπηρεσίες περιλαμβάνουν online υποβολή στοιχείων από μέρους του χρήστη, προϋποθέτουν μηχανισμό αναγνώρισης, ταυτοποίησης και προστασίας των δεδομένων τα οποία αποστέλλει ο χρήστης της υπηρεσίας προς το φορέα Δημόσιας Διοίκησης.

 

 • Επίπεδο 4: Συναλλακτικές Υπηρεσίες (Συναλλαγή[3]). Υποστηρίζουν την ολοκλήρωση των συναλλαγών της υπηρεσίας (π.χ. Πληρωμή Φόρου Εισοδήματος, ΦΠΑ, ΔΕΚΟ, Ειδικών Τελών, Ασφαλίστρων, κ.λπ.). Η δυνατότητα ολοκλήρωσης οικονομικών συναλλαγών συνεπάγεται τη δυνατότητα της πλήρους υποκατάστασης της αντίστοιχης μη-ηλεκτρονικής υπηρεσίας. Η online υποβολή στοιχείων από την πλευρά του χρήστη προϋποθέτει ύπαρξη μηχανισμού αναγνώρισης, ταυτοποίησης, αλλά και προστασίας των δεδομένων, τα οποία αποστέλλει ο χρήστης της υπηρεσίας.

 

 • Επίπεδο 5: Προσωποποιημένες Συναλλακτικές Υπηρεσίες[4]. Στο επίπεδο 5, ο χρήστης όχι μόνο συμπληρώνει την φόρμα online και εξυπηρετείται πλήρως ηλεκτρονικά, αλλά πολλά πεδία της φόρμας είτε έχουν συμπληρωθεί αυτόματα, είτε η φόρμα έχει ήδη μορφή προσαρμοσμένη στο προφίλ του – π.χ. η φορολογική δήλωση, όπου με την εισαγωγή του ΑΦΜ του χρήστη, κάποια στοιχεία είναι ήδη συμπληρωμένα (όνομα, επώνυμο, κ.λπ.) ή μια πληρωμή στη Δ.Ε.Η., όπου με έναν και μόνο ηλεκτρονικό κωδικό πληρωμής και τον λογαριασμό του γίνεται η συναλλαγή.

 

Τα επίπεδα 1 και 2 αποτελούν το στάδιο της Δημοσίευσης Πληροφορίας και της απλής Αλληλεπίδρασης, το επίπεδο 3 αποτελεί το στάδιο της Αμφίδρομης Διάδρασης και τα επίπεδα 4 και 5 αποτελούν τα στάδια ολοκλήρωσης της συναλλαγής του πολίτη – πελάτη με το Δημόσιο Τομέα.

Στην περίπτωσή της Περιφέρειας Κρήτης, τα Επίπεδα 1 και 2 αποτελούν αυτονόητες δεσμεύσεις προς τους πολίτες της, το βασικό επίπεδο της «Ηλεκτρονικής Εξυπηρέτησής» της, το οποίο θα πρέπει να υλοποιηθεί από το βασικό εργαλείο της που είναι ο Δικτυακός της τόπος. Δυστυχώς, παρότι τα επίπεδα αυτά είχαν κατακτηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό από τις πρώην Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Κρήτης, η μετάβαση στον «Καλλικράτη» και η εν συνεχεία αντικατάσταση των Ιστοσελίδων των Π.Ε. με την ενιαία – κεντρική ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης, είχε ως αποτέλεσμα σημαντική αλλαγή διοικητικών διαδικασιών και ουσιαστικά απουσία από το Επίπεδο 2.

Εκτός  των επιπέδων 1 και 2, το επίπεδο 3 είναι ένα κομβικό σημείο που πρέπει να κατακτηθεί γιατί αυτό περιλαμβάνει ουσιαστικά την πολιτική δέσμευση και την έναρξη της διαδικασίας υπό την οποία η Περιφέρεια Κρήτης θα ακολουθήσει τον δρόμο της Ηλεκτρονικής Διοίκησης. Το επίπεδο αυτό είναι απαραίτητο για την κατάκτηση και των επιπέδων 4 (πρωτίστως) και 5 (εν συνεχεία) που  θα ολοκληρώσουν την προσπάθεια εκσυγχρονισμού και θα εξειδικεύσουν τις επόμενες δράσεις μας.

2. Η Βελτίωση των Παρεχομένων Υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης

Πέραν των τεχνολογικών εξελίξεων που προαναφέρθηκαν, η ανάγκη εξέλιξης και βελτίωσης της Δημόσιας Διοίκησης προήλθε από τους ίδιους τους πολίτες, οι οποίοι σε μια ταχύτατα διαφοροποιούμενη οικονομία, απαιτούν με διαρκώς αυξανόμενη ένταση, μία όλο και περισσότερο αποτελεσματική – και παράλληλα «φθηνή» – Δημόσια Διοίκηση, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες τους.

Εξαιτίας της απαίτησης αυτής, συγκροτήθηκε ως όραμα και εν μέρει δημιουργήθηκε η Ανταποκριτική Δημόσια Διοίκηση, μία διοίκηση η οποία θα βασίζεται στο μοντέλο του Πολίτη – Πελάτη και θα έχει ως κυρίαρχο δόγμα της την αρχή «οι δημόσιες υπηρεσίες υπάρχουν και λειτουργούν για να εξυπηρετούν τους Πολίτες και τις Επιχειρήσεις της αρμοδιότητάς τους» σε αντίθεση με τις προηγούμενες και υφιστάμενες μορφές Δημόσιας Διοίκησης οι οποίες προήγαγαν το μοντέλο του διοικούντα δημόσιου λειτουργού με τον πολίτη διοικούμενό του (Welch et. al, 2005).

Η προσωπική μας άποψη συνίσταται στο ότι, πολύ γρηγορότερα θα ολοκληρωθούν οι τεχνολογικές εξελίξεις και πολύ αργότερα θα ολοκληρωθεί η αλλαγή παιδείας που απαιτείται για να περάσουμε στο μοντέλο της Ανταποκριτικής Δημόσιας Διοίκησης, τη Δημόσια Εξυπηρέτηση που οραματιζόμαστε. Για μια ακόμα φορά, διαρκούσης της προσπάθειας, ειδικά όσο αφορά στην Ελλάδα, θα αποδειχθεί ότι τα Υλικά και Λογισμικά «τμήματα και γρανάζια» αυτής της προσπάθειας, θα είναι έτοιμα πολύ γρηγορότερα από τις συνειδήσεις, οι οποίες όμως θα ολοκληρώσουν το όραμα.

Στην Δημόσια Διοίκηση γενικά, ο πολίτης δεν έχει να αντιμετωπίσει μόνο το φαινόμενο της Διαφθοράς αλλά κι εκείνο της κακοδιαχείρισης η οποία ακροθιγώς δε διώκεται ποινικά αλλά μπορεί με ασφάλεια να ειπωθεί ότι ευνοεί την πιθανότητα εμφάνισης φαινομένων Διαφθοράς. Η Δημόσια Διοίκηση στην Ελλάδα δεν πάσχει μόνο από ενέργειες οι οποίες βρίσκονται πέραν του νόμου, αλλά και από τις κακές πρακτικές εντός των ορίων του, καθώς ο ίδιος ο Νόμος αδυνατεί να είναι εξαντλητικός ή κατασταλτικός σε όλα τα θέματα. Σε πλήθος περιπτώσεων κυριολεκτικής και μεταφορικής ταλαιπωρίας του πελάτη, ο τελευταίος είναι πιθανόν να έχει «απέναντί» του έναν απόλυτα νομότυπο υπάλληλο ο οποίος κραδαίνοντας μια εγκύκλιο με τα απαιτητά δικαιολογητικά για την διοικητική πράξη που ζητάει ο πελάτης, δεν θα κάνει τίποτα παραπάνω, από το να εφαρμόζει επακριβώς το νόμο ο οποίος σε κάποιες περιπτώσεις στερείται πνεύματος. Ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, μοιραία αναρωτιέται «…πως είναι δυνατόν, με 800.000 άριστα αξιολογούμενους υπαλλήλους στο Ελληνικό Δημόσιο να έχουμε κακή, ή έστω μέτρια εξυπηρέτηση;».

 

Η θέσπιση του «Συστήματος Διοίκησης μέσω Στόχων» του Νόμου 3230/2004, παρότι ακόμη δεν έχει γίνει πλήρως αποδεκτό, αποτελεί ένα πολύ μεγάλο στοίχημα για τις Δημόσιες Υπηρεσίες, καθώς προσπαθεί να αποτελέσει ένα ακόμα κίνητρο βελτίωσης του Δημόσιου Τομέα. Η επιτυχία του οριοθετείται στο σημείο που οι τοπικές αυτοδιοικήσεις θα αποποιηθούν την άποψη ότι, «καθένας είναι απόλυτα ευχαριστημένος με την απόδοσή του, εφόσον δεν έχει θέσει μετρήσιμους στόχους». Η εφαρμογή ενός συστήματος στόχων που θα είναι σαφείς, μετρήσιμοι, ρεαλιστικοί, επιτεύξιμοι, χρονικά προσδιορισμένοι και φυσικά συμφωνημένοι από το κατώτατο έως το ανώτατο διοικητικό επίπεδο παρέχουν το όραμα και τον «πήχη» για την επιτυχία του εργαζόμενου, του προϊσταμένου, του διευθυντή και κατ’  επέκταση, του Δημοσίου Οργανισμού. Φυσικά, το ίδιο ισχύει και στην αποτυχία.

3. Η Σχέση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με τη Μείωση της Διαφθοράς

και την παράλληλη Βελτίωση των Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα

Το εν λόγω διττό ερευνητικό ερώτημα αγγίζει πλέον τους «κόλπους» της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης. Σε αντίστοιχη διδακτορική διατριβή (Κώτσογλου, 2013) το ερώτημα τέθηκε στους ωφελούμενους, από την Πολεοδομία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χανίων, ιδιώτες Μηχανικούς, μετά την εφαρμογή δράσεων της Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης την 4ετία 2007-10. Παρουσιάζοντας τα ερευνητικά στοιχεία που προέκυψαν να σημειώσουμε ότι λίγο πριν την εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματός της, η υπηρεσία είχε δεχθεί εισαγγελική παρέμβαση, συνέπεια καταγγελίας ομάδας ιδιωτών Μηχανικών, οι οποίοι κατήγγειλαν διαφθορά, κακοδιοίκηση, συμφέροντα ημετέρων, κ.λπ.

41

Ηλ/κή Διακυβέρνηση και η Διάγνωση Φαινομένων Διαφθοράς Πριν την Εφαρμογή της 

42

Ηλ/κή Διακυβέρνηση και η Διάγνωση Φαινομένων Διαφθοράς Μετά την Εφαρμογή της 

4 3

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και η Συνεισφορά της στην Μείωση της Διαφοράς 

 4 4

 1. Ηλ/κή Διακυβέρνηση και η συμβολή της στην Βελτίωση της Εξυπηρέτησης του Πολίτη

Η προαναφερθείσα διδακτορική διατριβή έθεσε εντός του τίτλου της, τα ερευνητικά ερωτήματα τα οποία πραγματεύτηκε και τεκμηρίωσε, ήτοι εάν «Η θεσμοθετημένη ή μη εφαρμογή των εργαλείων της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (e-government), μπορεί να συμβάλλει αποτελεσματικά και αν ναι σε ποιο βαθμό, στην καταπολέμηση ή ακόμα και την εξάλειψη της διαφθοράς στη Δημόσια Διοίκηση και επίσης, εάν η εφαρμογή αυτής της καινοτομικής μορφής διακυβέρνησης, μπορεί παράλληλα να βελτιώσει την παρεχόμενη ποιότητα Υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης, προς τον Πολίτη – Πελάτη».

Τα αποτελέσματα της έρευνας ήταν εξαιρετικά θετικά ως προς τα ερευνητικά ερωτήματα, αποδεικνύοντας εμφατικά ότι με παράλληλο τρόπο, η χρήση των τεχνολογιών της πληροφορικής και των επικοινωνιών και η εφαρμογή των «εργαλείων» της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, θα μειώνει δραστικά ή θα εξαφανίζει τα φαινόμενα διαφθοράς αλλά και παράλληλα θα βελτιώνει το επίπεδο της εξυπηρέτησης των ωφελούμενων, τόσο σε επίπεδο Πολεοδομιών, όσο και εν γένει στο Δημόσιο.

Έτσι, η προαναφερθείσα ευχή και προσδοκία μας οριοθετείται στην παραίνεση προς την Ελληνική Πολιτεία, εν προκειμένω στην Περιφέρεια Κρήτης, η οποία οφείλει και πρέπει να συνεχίζει να ενισχύει και να ενθαρρύνει με όποιο τρόπο μπορεί και θεωρεί σκόπιμο, λαμβάνοντας υπόψη της τις αντίστοιχες καλές πρακτικές πλήθους άλλων χωρών, στην υιοθέτηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης προσπαθώντας συνεχώς για μια «Καλύτερη δημόσια διοίκηση δια μέσου της καλύτερης χρήσης των πληροφοριών, του προσωπικού, των διαδικασιών και της τεχνολογίας», όπως ακριβώς την οραματίσθηκε τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση στη Λισσαβώνα, όσο κι οι Ηνωμένες Πολιτείες.

 

 1. Στρατηγικοί/επιχειρησιακοί Στόχοι του Σχεδίου της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Π.Κ.
 1. Εφαρμογή των αρχών της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αλλά και παράλληλα Διοικητική Μεταρρύθμιση. Εκσυγχρονισμός & Ορθολογική Αναδιοργάνωση της Δημόσιας Διοίκησης.
 2. Συν-Κρητισμός σε κάθε μορφή συνεργασίας και συνέργειας των Περιφερειακών

Ενοτήτων της Κρήτης. Κοινός τρόπος λειτουργίας, σκέψης, εφαρμογής και διοίκησης.

 1. Εξωστρέφεια της Διοίκησης, των Διαδικασιών και των Συστημάτων προς όφελος του Πολίτη. Ελαχιστοποίηση της φυσικής παρουσίας των πολιτών στις υπηρεσίες της Π.Κ. όταν δεν είναι απαραίτητο.
 2. Πελατοκεντρικότητα σε όλα τα επίπεδα, εξωτερικού και εσωτερικού πελάτη. Από το Μοντέλο Διοικούντα – Διοικούμενου στο μοντέλο της Ανταποκριτικής Διοίκησης. Αύξηση της επισκεψιμότητας στην Ιστοσελίδα της Περιφέρειας.
 3. Αύξηση της Διαφάνειας και της Λογοδοσίας. Πλήρης Καταπολέμηση της Διαφθοράς, μηδενική ανοχή.
 4. Ελαχιστοποίηση του Κόστους λειτουργίας και διαχείρισης, μεγιστοποίηση του παραγόμενους οφέλους.
 5. Διαχείριση Γνώσης, Εκπαίδευσης και Επικοινωνίας του Ανθρώπινου Δυναμικού της Περιφέρειας Κρήτης.
 6. Πάταξη της Γραφειοκρατίας και Απλούστευση των Διαδικασιών και Διοικητικών Βαρών για Πολίτες – Εργαζόμενους. Μηδενισμός μη ικανοποιημένων αιτημάτων βλαβών – αρωγής όλων των ωφελούμενων.
 7. Λειτουργία Συστήματος Διοίκησης δια Στόχων. Διάκριση υψηλών και μετρίων αποδόσεων, επιβράβευση των πρώτων, εποικοδομητική ανατροφοδότηση των δεύτερων.
 8. Επίτευξη ωριμότητας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε επίπεδο 2.0 – 3.0 κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο και εστίαση στην αναδραστικότητα και την συνεργασία με τον Πολίτη μέσω αυτής.

5.1 Άξονας 1. Επιχειρησιακοί Στόχοι 1-7.

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση & Εκσυγχρονισμός της Διοίκησης

Ο άξονας αυτός, περιλαμβάνει το σύνολο των ενεργειών οι οποίες θα πρέπει να επιτευχθούν με σκοπό να ενδυναμωθούν οι Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών με σκοπό όμως όχι καθαυτή την τεχνολογική πλευρά, αλλά κατ’ ουσία, την ενδυνάμωση της Διοίκησης μέσω αυτών.

Οι Επιχειρησιακοί Στόχοι 1-7 στοχεύουν στην Διοικητική Μεταρρύθμιση και στους Στρατηγικούς Στόχους όπως τη  μείωση της Γραφειοκρατίας, την πάταξη της Διαφθοράς και την Βέλτιστη Εξυπηρέτηση του Πολίτη. Η υποστελέχωση π.χ., είναι ένα από τα βασικότερα χαρακτηριστικά τα οποία θα κληθεί να αντιμετωπίσει ο Δημόσιος Τομέας, φυσικά κι η Περιφέρεια Κρήτης και συνεπώς, Οι Διευθύνσεις Εσωτερικής Λειτουργίας ή Διοικητικών υπηρεσιών είναι εκείνες που θα πρέπει να διευκολύνουν με τον αποφασιστικό τους ρόλο την δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την διοικητική αυτή μεταρρύθμιση η οποία θα προέλθει μέσα από την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.

 

Επιχειρησιακός Στόχος  – 1 – Ενοποίηση Εντύπων & Διαδικασιών Δ/νσεων

Η Περιφέρεια Κρήτης, αντιλαμβάνεται τον Συν-Κρητισμό ως προτεραιότητα και στο επίπεδο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Έτσι, θα ενοποιήσει έντυπα, εισηγήσεις, διαδικασίες, καλές πρακτικές, επίλυση προβλημάτων και εν τέλει την αυτονόητη λογική της κοινής λειτουργίας μεταξύ των ομοειδών Διευθύνσεων ανάμεσα  στις  Π.Ε. της. Η Ομάδα Στόχου θα συλλέξει τα απαραίτητα δεδομένα μεταξύ των Διευθύνσεων των Π.Ε. και σε συναντήσεις, είτε δια ζώσης, είτε με Τηλεδιασκέψεις, θα επιτύχει την «ενοποίηση» των Διευθύνσεων. Στόχευση, η διαδικασία συλλογής των δεδομένων και εφαρμογής πρέπει να έχει ολοκληρωθεί χωρίς κόστος, ως το τέλος του 2016 συνολικά.

 

Επιχειρησιακός Στόχος  – 2 –  Ανθρώπινο Δυναμικό & Μηχ/κοί Συνεργάτες. Η Περιφέρεια Κρήτης έχει επίγνωση των περιορισμών της υλοποίηση του Σχεδίου της για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αδυναμία προσλήψεων, υψηλό φόρτο και αναστολές. Έτσι ενθαρρύνει την έννοια του Μηχανογραφικού Συνεργάτη, ενός συναδέλφου με έφεση στις ΤΠΕ ο οποίος θα συμπαραταχθεί σε κάθε Τμήμα / Διεύθυνση με τα Μηχανογραφικά εξ αντικειμένου στελέχη. Οι Μ.Σ. θα εκπαιδευτούν κατάλληλα και θα έχουν καθήκοντα αρωγής, υποστήριξης κι εκπαίδευσης προς τους συναδέλφους τους. Χωρίς Κόστος αλλά με τεράστιο κέρδος. Θα λειτουργήσουν καθ’ όλη την διαχειριστική περίοδο. Η Π.Κ. έχει ήδη εκδώσει κι εφαρμόσει, μια σειρά εγκυκλίων αναφορικά με το «ποιός θα κάνει και τί».

 

Επιχειρησιακός Στόχος -3- Εφαρμογή Συστήματος Υποστήριξης(Ticketing)

Ως Σύστημα Υποστήριξης Τεχνικών Αιτημάτων (ticketing) καλούμε ένα σύστημα καταχώρησης και διαχείρισης αιτημάτων για μηχανογραφικά προβλήματα των συναδέλφων χρηστών τα οποία ανακύπτουν κατά τη χρήση των Πληροφοριακών Συστημάτων της Περιφέρειας Κρήτης, είτε σε Υλικό (π.χ. υπολογιστές, εκτυπωτές, τηλέφωνα, δίκτυα κ.τ.λ.), είτε και στα προγράμματα λογισμικού τα οποία χρησιμοποιούνται, π.χ. Πρωτόκολλο, Μισθοδοσία, ΠΑΠΥΡΟΣ, Windows, Word, Excel, Outlook. Μέσω ενός τέτοιου μηχανογραφικού συστήματος, οι χρήστες της κάθε Περιφερειακής Ενότητας της Περιφέρειας Κρήτης θα μπορούν να δηλώνουν τυχόν προβλήματα λειτουργικότητας των συστημάτων λογισμικού και εξοπλισμού τους, μόλις παρουσιαστούν, με στόχο τη σωστή οργάνωση, την βέλτιστη και άμεση εξυπηρέτησή τους, προσθέτοντας έτσι, εργασιακή ασφάλεια και αξιοπιστία.

Η Περιφέρεια Κρήτης και οι Διευθύνσεις Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εσωτερικής Λειτουργίας θα συνεργαστούν με σκοπό την εφαρμογή «Συστήματος Τεχνικής Υποστήριξης και Αιτημάτων των Χρηστών» της Περιφέρειας. Η 1η θα επιλέξει το σύστημα και θα παράξει το υποστηρικτικό υλικό ενώ η 2η, δια των αρμοδιοτήτων της, θα το θέσει σε λειτουργία σε όλο τον οργανισμό της Π.Κ. Το κόστος για την εφαρμογή θα είναι μηδενικό και θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2016. Η εφαρμογή πρέπει να λειτουργεί καθ’ όλη την διαχειριστική περίοδο και η Ομάδα Εργασίας που θα αναλάβει την υποστήριξή της, θα πρέπει να φροντίσει, και για την απαραίτητη βελτιστοποίησή της.

 

Επιχειρησιακός Στόχος – 4 – Περιφερειακό Εκπαιδευτικό Μοντέλο και Συνεργασία με Ε.Κ.Δ.Δ.Α. – Έντυπη και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη

Όλοι οι προαναφερθέντες στόχοι αλλά και όσοι θα ακολουθήσουν είναι βέβαιο ότι θα απαιτήσουν εκπαιδευτικές δράσεις, είτε εξατομικευμένες, είτε ομαδικές. Για τις πρώτες θα μεριμνήσουν οι IT Managers και οι Μηχανογραφικοί Συνεργάτες, με την μεθοδολογία η οποία αναφέρθηκε παραπάνω.

Για τις ομαδικές δράσεις το υφιστάμενο μοντέλο αφορά στον σχεδιασμό του Περιφερειακού Ινστιτούτου Επιμόρφωσης Κρήτης ή στο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. τον οποίο δημοσιοποιεί προς στους Ο.Τ.Α. Το πρόγραμμα αυτό διαχέεται σε όλες ή κάποιες από τις υπηρεσίες ανάλογα με το οριζόντιο ή το κάθετο αντικείμενό τους και τα στελέχη υποβάλλουν αιτήσεις συμμετοχής σε ένα τμήμα που ούτε τη σύνθεσή του γνωρίζουν, ούτε έχουν την δυνατότητα να πάρουν εξειδικευμένες γνώσεις ή δεξιότητες στο αντικείμενό τους. Το παραπάνω μοντέλο, δεν φαίνεται να αποδίδει τα αναμενόμενα.

Η Περιφέρεια Κρήτης σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) θα συνάψει μνημόνιο για τον από κοινού σχεδιασμό ενός Περιφερειακού Εκπαιδευτικού – και Ερευνητικού – Μοντέλου, το οποίο θα απευθύνεται στις εκπαιδευτικές ανάγκες των καταρτιζομένων ως θα προσδιοριστούν από τις ίδιες της Διευθύνσεις της. Δράση χωρίς κόστη, με σαφή προσδιορισμό, ανά έτος, έως και το 2019.

Παράλληλα, σε συνεργασία με το Τμήμα δια Βίου Μάθησης και τον αρμόδιο θεματικό Αντιπεριφερειάρχη, θα μπορεί να κοστολογήσει και να πιστοποιήσει χώρους της για τη δημιουργία εκπαιδευτικών κέντρων, τα οποία θα χρησιμοποιούνται για Εκπαιδευτικές Δράσεις των χρηστών της και του ΙΝ.ΕΠ., ενώ θα μπορούν να εξοπλιστούν ως έντυπες αλλά και ψηφιακές βιβλιοθήκες και να πιστοποιηθούν ως παραρτήματα του Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.

 

Επιχειρησιακός Στόχος – 5 – Διαχείριση Επικοινωνίας Γενικών Διευθύνσεων & Προσωπικού – Σύστημα Τηλε-διασκέψεων – Συλλογή και Αξιοποίηση Ιδεών

Έχει διαπιστωθεί, και σε ένα βαθμό αποτελεί απόρροια της εφαρμογής του «Καλλικράτη»,  ότι υπάρχει  «χάσμα» επικοινωνίας μεταξύ των Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων και του προσωπικού τους. Οι υπάλληλοι βάσης, φυσιολογικά είναι αναλωμένοι στη συνεχή «εξυπηρέτηση» της καθημερινότητας, χωρίς κανένα στόχο αλλά και καμία δυνατότητα βελτίωσης των καθημερινών εργασιακών ροών τους κι αυτό συνιστά χάσμα ανάμεσα σ’ αυτούς και τη Διοίκηση όπως και ανάμεσα σ’ αυτούς και τον Πολίτη που πρέπει να καλυφθεί.

Η Περιφέρεια Κρήτης στοχεύει σε μια δομή τακτικής επικοινωνίας όλων των Διευθύνσεών της με τα στελέχη των. Στηριγμένη στις αρχές του “Team Building Management” η επικοινωνία αυτή θα γίνεται τακτικά, φυσικά ή με Τηλεδιασκέψεις και θα συνοδεύεται από μια αντίστοιχη αναφορά προς τη Διοίκηση των θεμάτων που επιλύθηκαν, παραμένουν ή προέκυψαν. Με τον τρόπο αυτό, η Διοίκηση θα λαμβάνει γνώση ότι υπάρχει μέριμνα για τα προβλήματα κάθε Διεύθυνσης και θα παρακολουθεί την πορεία εξέλιξής τους. Το σύστημα αυτό πρέπει να έχει εγκατασταθεί ως το τέλος του 2016, μαζί με το αντίστοιχο σύστημα Intranet. O εξοπλισμός των Τηλεδιασκέψεων πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2016 με βάση τις ανάγκες που θα υποδείξουν οι Περιφερειακές Ενότητες της Κρήτης και δυνητικά το Πανεπιστήμιο Κρήτης σύμφωνα και με την πρόταση συνεργασίας του.

 

Επιχειρησιακό  Στόχος – 6 – Εφαρμογή Συστήματος Διοίκησης δια Στόχων

Ο νόμος 3230/2004 αποτέλεσε, ως προς την σύλληψή του, μια τομή στην Δημόσια Διοίκηση. Έχοντας ως πεδίο εφαρμογής του τις Δημόσιες Υπηρεσίες, τα Ν.Π.Δ.Δ. και την Αυτοδιοίκηση Α’ & Β’ βαθμού, αποτέλεσε ουσιαστικά τον καρπό των προσπαθειών αναμόρφωσης του Δημοσίου Τομέα, της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και της Διεύθυνσης Ποιότητας και Αποδοτικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης. Η νομοθεσία αυτή, επενδύει στη Διοίκηση μέσω στόχων και στηρίζεται στην εφαρμογή ενός εργαλείου ποιότητας γνωστό ως «Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης», (ΚΠΑ). Στοχεύει δε, στην βελτιστοποίηση της οργανωτικής απόδοσης των Δημοσίων Υπηρεσιών, την παροχή υπηρεσιών προς τους πελάτες – πολίτες αλλά και την κοινωνία, στηριζόμενη σε μια ολιστική ανάλυση της οργάνωσης.

Η Περιφέρεια Κρήτης θέτει ως στόχο της να συνθέσει και να αναθέσει σε Ομάδα Στόχου η οποία θα οριστεί έως το τέλος του 2015, να προχωρήσει σε εναρμόνιση με τις αρχές της «Διοίκησης δια Στόχων», θέτοντας ατομικούς και υπηρεσιακούς στόχους για κάθε έτος ως το 2019, τους στόχους εν γένει της Περιφέρειας Κρήτης. Στόχος ο οποίος δεν προκαλεί κανένα κόστος ενώ θα δημιουργήσει κέρδη για όλη τη διαχειριστική περίοδο.

 

Επιχειρησιακό Στόχος -7- Οργανωτικές Αλλαγές, Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Πέραν των παραπάνω αυτονόητα, θα πρέπει να γίνει προσπάθεια τροποποίησης και απλούστευσης διαδικασιών όπου αυτό είναι εφικτό, σε κάθε Τομέα καθ’ όλη τη διάρκεια του στρατηγικού σχεδίου. Χωρίς απλούστευση διαδικασιών δεν επιτυγχάνονται στόχοι της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Δεν έχει νόημα η εφαρμογή ηλεκτρονικών διαδικασιών πάνω σε πεπαλαιωμένες γραφειοκρατικές διαδικασίες. Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση αφορά στην τεχνολογία στο πρώτο σκέλος της, αλλά στο δεύτερο και σημαντικότερο στην αναμόρφωση της παροχής κυβερνητικών υπηρεσιών μέσω των ΤΠΕ.

 

Η Περιφέρεια Κρήτης έχει εμπειρία στο ότι συχνά το πέρασμα στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση απλά μετατρέπει το μπάχαλο σε e-μπάχαλο. Ο στόχος εδώ είναι να απλουστευτούν κατά το δυνατόν οι διοικητικές διαδικασίες όπου αυτό είναι εφικτό. Θα αποφευχθεί η στείρα μετάβαση ενός γραφειοκρατικού συστήματος στο επίπεδο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης χωρίς να αλλάζει η ουσία. Αντίθετα, το πέρασμα στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση θα γίνεται με τη μέγιστη δυνατή Πελατοκεντρικότητα και την φιλοσοφία του «ό,τι δεν απαγορεύεται, επιτρέπεται». Κάθε γκρίζα ζώνη, υπέρ του Πολίτη.

5.2 Άξονας 2. Στόχοι 8-12. Επανασύνδεση του Πολίτη με την Περιφέρεια Κρήτης

Ο δεύτερος αυτός άξονας του Στρατηγικού και Διαχειριστικού Πλάνου της Περιφέρειας Κρήτης διαφέρει σε σχέση με τον πρώτο όπου η άμεση ενίσχυση και ο εκσυγχρονισμός αναφέρεται άμεσα στη Διοίκηση της Περιφέρειας και έμμεσα μέσω αυτής της ενδυνάμωσης στον πολίτη. Εδώ πλέον οι ενέργειες αναφέρονται άμεσα στον πολίτη μέσω της Διοίκησης και της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Το πλέγμα των δράσεων αυτού του άξονα, εμπεριέχει έντονα τον όρο «Πελατοκεντρικότητα», τη διάθεση δηλαδή της Διοίκησης να βελτιώσει την ενημέρωση και κυρίως την εξυπηρέτηση του κάθε Πολίτη της Κρήτης μέσα από τις δράσεις της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

 

Επιχειρησιακό Στόχος -8- Ψηφιοποιήσεις Διευθύνσεων Περιφέρειας Κρήτης

 

Το παράδειγμα της Διεύθυνσης Μεταφορών της Π.Ε.Η. αποτελεί μια αναγνωρισμένη καλή πρακτική έξω από τα εθνικά όρια. Θα επεκταθεί και στις υπόλοιπες Π.Ε. και σε άλλες Διευθύνσεις της Π.Κ. Εντούτοις, αυτό θα γίνεται εφόσον εμφανίζονται συγχρηματοδοτούμενες δράσεις ή άλλες εξοικονομήσεις πόρων που θα «κουμπώνουν» με τον παραπάνω στόχο. Όπου είναι δυνατόν κι ανάλογα με την Διεύθυνση θα γίνεται με ίδιους πόρους – 5μηνα – και φυσικά χωρίς κόστη. Το παρόν θα ανασκοπείται συνεχώς, κάθε φορά που θα υπάρχουν νεότερα δεδομένα σχετικά με την ψηφιοποίηση αρχείων των Διευθύνσεών της Περιφέρειας Κρήτης, για όλη τη διαχειριστική περίοδο, 2014-2019.

 

Επιχειρησιακός Στόχος -9- Νομική Εναρμόνιση με τα «Ανοικτά Δεδομένα».

Στο πλαίσιο των ευρύτερων μεταρρυθμίσεων που προωθεί το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την ενίσχυση της ανοικτής διακυβέρνησης, της διαφάνειας και της δημόσιας λογοδοσίας, ψηφίστηκε ο Νόμος 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α΄) σχετικά με την «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, και  προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2013/37 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου». Ο παραπάνω στόχος, ικανοποιεί αυτή την απαίτηση.

 

Αποτελεί στόχο της Περιφέρειας Κρήτης η πλήρης εναρμόνιση με την Ευρωπαϊκή πρακτική και το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο για τα «Ανοικτά Δεδομένα» και σε πλήρη συμβατότητα με την κείμενη νομοθεσία Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Πέραν του Νόμου, είναι δυσάρεστο, τη στιγμή που στην Ελλάδα θεωρούμε ως επόμενο στόχο μας τη δημιουργία νέων ψηφιακών δεδομένων, στην υπόλοιπη Ευρώπη και σε Περιφέρειες όπως της Ιταλίας, της Ισπανίας ακόμα και της Μάλτας ή της Σλοβενίας να διαθέτουν ήδη τετραψήφιο αριθμό σετ ανοικτών ψηφιακών δεδομένων, τα οποία συνοδεύονται από μετά-δεδομένα, που κάτω από κοινά αποδεκτά πρωτόκολλα είναι ήδη έτοιμα να ενταχθούν σε ιστοσελίδες ή / και τράπεζες δεδομένων, μεταξύ διαφορετικών περιοχών της Ευρώπης. Ο στόχος δεν θα περιλαμβάνει κόστη αλλά ούτε και τέλη και θα διαρκέσει σε όλη την περίοδο 2015-19.

 

Επιχειρησιακό Στόχος 10 – Δημιουργία ενός Χωρικού Συστήματος G.I.S. Crete

Ο επόμενος στόχος που σχετίζεται με τις ενέργειες για την δημιουργία Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων, έχει ξεκινήσει αρκετά χρόνια σε διάφορα μέρη της Κρήτης. Άλλα από αυτά σε πιο προχωρημένο και άλλα σε λιγότερο προχωρημένο επίπεδο, είχαν παραμείνει σε μια κατάσταση στασιμότητας λόγω του ότι η αρμοδιότητα δεν υπήρχε σε κάποιον οργανισμό. Αυτή τη στιγμή, στην Περιφέρεια υπάρχουν υλοποιημένα (8) διάσπαρτα και διαφορετικά θεματικά G.I.S. σε Χανιά, Ρέθυμνο, Λασίθι χωρίς να υπολογίζουμε Δήμους ή άλλους φορείς. Επίσης στο Ηράκλειο κατά καιρούς έχει συλλεχθεί υλικό – και ως Ν.Α.Η. – για GIS που ποτέ δεν ολοκληρώθηκε μέσα από δράσεις όπως π.χ. ΟΠΣΝΑ ΚτΠ, eEnviPer κ.ά. Είναι ευθύνη της Περιφέρειας να ανακαλύψει ποιες μεμονωμένες – κατακερματισμένες σήμερα – ενέργειες είχαν γίνει και να αναλάβει την πρωτοβουλία να τις «συγκολλήσει» ενώ παράλληλα να ξεκινήσει και την δημιουργία χαρτογράφησης των περιοχών στις οποίες ακόμα δεν έχει γίνει κάτι. Ήδη, αρκετοί Δήμοι των Περιφερειακών Ενοτήτων της Κρήτης έχουν αρχίσει να ζητούν το G.I.S. το οποίο αναφέρεται στις περιοχές τους ή και σε άλλες.

Η Περιφέρεια Κρήτης στοχεύει στην ολοκλήρωση ενός συστήματος G.I.S. Crete, συνδέοντας όλες (οκτώ τον αριθμό) τις υφιστάμενες, μεμονωμένες, αλλά και σημαντικές προσπάθειες μέσα από τις Π.Ε. ή τους Δήμους. Το Project θα γίνει μέσω της υφιστάμενης ομάδας εργασίας και της δυνητικής συνέργειας με άλλους φορείς (ΤΕΕ, Πολυτεχνείο Κρήτης). Η ομάδα στόχου, πρέπει να έχει ήδη εκπαιδευτεί και ξεκινήσει έως το τέλος του 2015 και το project θα συνεχίζεται προσθέτοντας δεδομένα εσαεί. Σημαντικά σημεία η μόνιμη Διοικητική δομή, η στελέχωση του Τμήματος και μια (δυνητική) 3ετής προγραμματική σύμβαση με το Πολυτεχνείο Κρήτης με κόστος έως 130.000 € συνολικά, που περιλαμβάνει όλη την τεχνική στήριξη για την ιστοσελίδα και τις χωρικές εφαρμογές που θα επιλέξουμε. Η Ομάδα Στόχου θα προδιαγράψει πότε θα αρχίσει να παραδίδεται το Project, ενώ θα γίνει προσπάθεια χρηματοδότησης μέσω Ευρωπαϊκών κονδυλίων, του ΣΕΣ.

 

Επιχειρησιακό Στόχος – 11 – Ενίσχυση – Βελτιστοποίηση Ιστοσελίδας Π.Κ.

Η δικτυακή πύλη της Περιφέρειας Κρήτης είναι το βασικότερο «εργαλείο» βελτίωσης των παρεχομένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών της προς τον πολίτη. Είναι το τεχνολογικό τμήμα στην πορεία προς την Ανταποκριτική Διοίκηση, στην λογική του ότι υπάρχουμε και λειτουργούμε για να εξυπηρετούμε τον Πολίτη. Σε παράλληλη λειτουργία με την «ανθρώπινη πλευρά», φιλοδοξούμε μέσα από μια σειρά ενέργειες να βελτιστοποιήσουμε τις «ηλεκτρονικές υπηρεσίες» προς τον πολίτη. Μετά από εισήγηση της Π.Ε Λασιθίου, το σύστημα που διαθέτει – στο οποίο οι πολίτες καταθέτουν αιτήματα ηλεκτρονικά – θα ενσωματωθεί, αφού προσαρμοσθεί στη νέα ιστοσελίδα της Περιφέρειας.

 

Η Περιφέρεια Κρήτης, αναγνωρίζει ότι η επίτευξη των στόχων της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθώς και τα αποτελέσματα  αυτής (μείωση διαφθοράς & βελτιστοποίηση παρεχομένων υπηρεσιών) θα εξαρτηθούν σε μεγάλο βαθμό από την πληρότητα της Δικτυακής Πύλης της. Για το σκοπό αυτό, στοχεύει να επανασχεδιάσει και να βελτιστοποιήσει την ιστοσελίδα της, μετασχηματίζοντάς τη σε Πύλη, με σκοπό την επίτευξη του μέγιστου δυνατού βαθμού της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, να δημιουργηθεί «Οδηγός Εξυπηρέτησης του Πολίτη» και να μεγιστοποιήσει την χρηστικότητα και την επισκεψιμότητά της. Η Ομάδα Εργασίας – Στόχου πρέπει να φροντίσει μέχρι το τέλος του 2016 να ‘χει ολοκληρωθεί η Δικτυακή Πύλη της με ένα συνολικό – και τελικό – κόστος της τάξεως, των 60.000 €.

 

 

Επιχειρησιακός Στόχος -12 – Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς τον Πολίτη, SMS

Παρότι ως δυνατότητα θα εγκολπωθεί στην Ιστοσελίδα και αποτελεί μια  ηλεκτρονική υπηρεσία των Επιπέδων 1, 2, 3 και 4, ανάλογα με το αίτημα, αποτελεί διακριτικό και ξεχωριστό στόχο μας ως τεκμήριο Πελατοκεντρικότητας. Χωρίς κόστος, ή ακριβέστερα με το κόστος της να εμπεριέχεται στο κόστος αναβάθμισης του Portal, θα αποτελέσει ιδιαίτερα καλή πρακτική για όλη τη διαχειριστική περίοδο, 2015-2019. Πρόκειται για πρόταση η οποία προέρχεται από την Π.Ε.Λ. όπου και εφαρμοζόταν, ενώ θα συνδεθεί με το Σύστημα Διαχείρισης Εγγράφων «ΠΑΠΥΡΟΣ ΙΙΙ», το οποίο περιγράφουμε, στο Στόχο 17.

 

5.3 Άξονας 3. Στόχοι 13-25. Οριζόντιες Πρακτικές και Υλοποίηση των Στόχων 1-24

Στον τρίτο αυτό άξονα περιλαμβάνονται δράσεις οι οποίες ανήκουν στην κατηγορία των οριζόντιων «καλών πρακτικών» για όλη την Περιφέρεια, καθώς και μια σειρά προτεινόμενων διαδικασιών  που θα βοηθήσουν στην επίτευξη των ενεργειών οι οποίες περιγράφηκαν στους προηγούμενους άξονες.

 

Επιχειρησιακό Στόχος -13 – Hardware – Κοστολόγηση και Βελτιστοποίηση

Κυρίαρχη θέση στο τμήμα αυτό έχει η διαδικασία της Αξιολόγησης του Εξοπλισμού της Περιφέρειας Κρήτης – Hardware Asset Management – η οποία θα πρέπει να επικαιροποιείται αφού παρέχει εξαιρετικά χρήσιμες πληροφορίες, σχετικά με το ποιά υπολογιστικά συστήματα είναι επαρκή, ποιά θέλουν αναβάθμιση και ποιά δεν μπορούν παρά να αποσυρθούν. Παράλληλα με αυτό, θα πρέπει να αναδειχθούν τα προβλήματα που υπάρχουν σε επίπεδο παλιών Servers, δικτύων, υποδομών κ.λπ.

Ο στόχος αυτός θα μπορούσε να ονομαστεί ως «επανεκκίνηση» σε επίπεδο τεχνολογικού εξοπλισμού της Περιφέρειας Κρήτης. Στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού, η Ομάδα Στόχου της Π.Κ. ανέλαβε να κοστολογήσει άμεσα την αναβάθμιση του υλικού, ξεκινώντας από τη βάση ικανοποίησης των αναγκών των χρηστών. Θα υπάρχει επικαιροποίηση του υλικού καθ’ όλη τη διαχειριστική περίοδο. Με βάση την κοστολόγηση, την οποία έκαναν οι Περιφερειακές Ενότητες, το ύψος του ποσού που θα χρειαστεί να προκηρύξουμε σε επίπεδο Περιφέρειας Κρήτης σε έναν συνολικό διαγωνισμό, θα ανέλθει στις 160.000 € και για τις (4) Π.Ε. της Π.Κ.

 

Επιχειρησιακός  Στόχος  –  14 –  Χρήση Υπάρχοντος & Ελεύθερου Λογισμικού

Έχει ξεκινήσει σε παγκόσμιο επίπεδο η χρήση ανοικτού λογισμικού. Η Π.Ε. Χανίων το έθεσε αναφορικά με το Windows Server, ενώ η Π.Ε. Ηρακλείου σε γενικότερα βάση με προτάσεις όπως, QGis αντί ArcQis, Google SketchUp / Freecad / Qcad / TigerCad αντί του Autocad, και φυσικά, Libre Office αντί του MS Office.

Έλεγχος, λεπτομερής ανάλυση και αξιοποίηση των εφαρμογών λογισμικού που «κάθονται». Είναι περιουσία και χρέος μας να τις αξιοποιήσουμε ή να προμηθευτούμε άλλες, εφόσον δεν συνάδουν με το Σχεδιασμό μας. Στο μέλλον κάθε εφαρμογή πρέπει να έχει τη σύμφωνη γνώμη των χρηστών της. Στόχος χωρίς κόστη, αν δεν υπάρξουν αναβαθμίσεις, για όλη την περίοδο 2015-2019.  Παράλληλα, θα εξεταστεί και η χρήση μιας ελεύθερης έκδοσης Office (Libre ή Open) ώστε να αποφεύγουμε μόνιμα αυτά τα κόστη.

 

Επιχειρησιακός  Στόχος  –  15 –  Συνεργατική Πλατφόρμα – Cloud Π.Κ. , κ.α.

Ο επόμενος στόχος αποτελεί πρόταση κατ’ αποκλειστικότητα της Π.Ε. Ηρακλείου και αναφέρεται σε μια τυποποιημένη εφαρμογή για τους χρήστες της Περιφέρειας Κρήτης. Με την εκκίνηση του Η/Υ κάθε χρήστη, θα εκκινεί και το λογισμικό μιας Συνεργατικής Πλατφόρμας. Σ’ ένα μοναδικό παράθυρο θα προβάλλεται η σύνοψη των κυριότερων ενεργειών του χρήστη, όπως, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο, Μηνύματα, Project Management, Κοινά Έγγραφα, Σχέδια / Πρότυπα, Εφαρμογές Γραφείου, γνωσιακή και νομοθετική βάση, ενημερώσεις από τα Τμήματα Πληροφορικής, ΙΤ ticketing, ειδοποιήσεις εκκρεμότητες κα.

Η Ομάδα Στόχου, θα πρέπει να μεριμνήσει ώστε ο διάλογος μεταξύ των Τμημάτων Πληροφορικής των Περιφερειακών Ενοτήτων της Κρήτης να καθορίσει το πλαίσιο για την δημιουργία αυτής της Συνεργατικής Πλατφόρμας, αν θα προέρχεται από ελεύθερο λογισμικό, και ποια θα είναι τα χαρακτηριστικά της. Επίσης, πρέπει να αποσαφηνιστεί το κοστολόγιο και η χρονική κατανομή ολοκλήρωσής της, καθώς αποτελεί δράση που θα «υιοθετηθεί» για το σύνολο της περιόδου 2015-19. Με χρήση ελεύθερου λογισμικού ο στόχος αυτός δεν θα έχει κόστος κι αυτό θα αποτελέσει πρόταση της Ομάδας Στόχου.

 

Επιχειρησιακός  Στόχος  –  16 –  Επίτευξη Διαλειτουργικότητας του Λογισμικού της Περιφέρειας Κρήτης και Ανάπτυξη Συστήματος Υποστήριξης Αποφάσεων, Decision Support Systems, Business Intelligence

Η επίτευξη Διαλειτουργικότητας είναι ένα από τα πιο κρίσιμα σημεία και μια συνεχής «απειλή» για την σωστή λειτουργία του λογισμικού της Περιφέρειας Κρήτης και γενικά του Δημοσίου Τομέα. Από την ιδανική κατάσταση όπου ο «ΠΑΠΥΡΟΣ» αναρτά αυτόματα τα έγγραφα που θα του υποδειχθούν στην «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» κι οι εφαρμογές θα συνδέονται μεταξύ τους, στο αδιέξοδο όπου τα αποτελέσματα (output) της μιας εφαρμογής (π.χ. Προμήθειες) δεν γίνεται να συνδεθούν ως εισερχόμενα (input) με τα δεδομένα της άλλης (π.χ. Λογιστική, Πάγια κ.λπ.). Η Ελληνική πραγματικότητα το έχει ζήσει αυτό τα προηγούμενα χρόνια με τα πάνω από 100 δημοτολόγια που φτιάχτηκαν και δε συνδέθηκαν ποτέ. Το Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών δημιουργήθηκε ως τμήμα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με σκοπό τον καθορισμό των γενικότερων αρχών, προτύπων και προδιαγραφών που θα πρέπει να διέπουν την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων, με στόχο την υποστήριξη της ανταλλαγής δεδομένων. Επίσης, το Πλαίσιο καθορίζει τις γενικές αρχές που πρέπει να ακολουθούν οι φορείς, προκειμένου να είναι σε θέση να συνεργάζονται και να ανταλλάσσουν στοιχεία με άλλους φορείς. Προϋπόθεση της Διαλειτουργικότητας είναι και η προτυποποίηση, τόσο για την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ δημοσίων φορέων, όσο και για τα ανοικτά δεδομένα. Επίσης, η προτυποποίηση βοηθά στην εισαγωγή ψηφιοποιημένων δεδομένων στα Πληροφοριακά Συστήματα.

Η Διαλειτουργικότητα μεταξύ των εφαρμογών της Περιφέρειας Κρήτης αποτελεί μια από τις πιο σύνθετες προσκλήσεις σε Μηχανογραφικό Επίπεδο. Η επίτευξή της θα σημάνει την ανταλλαγή και σύνδεση δεδομένων μεταξύ των εφαρμογών, θα σταματήσει τις επαναλαμβανόμενες και πολλαπλές καταχωρήσεις και θα συνδέσει οργανικές μονάδες που αυτή τη στιγμή δουλεύουν ανεξάρτητα. Στο ίδιο πλαίσιο πάντα υπάρχουν ερωτήματα όπως π.χ. ποιό θα είναι το Δημόσιο Έργο που είναι αυτή τη στιγμή πιο ώριμο σε περίπτωση που θα υπάρξουν έκτακτες χρηματοδοτήσεις ή ακόμα και υπό-χρηματοδοτήσεις. Τα ερωτήματα αυτά, που τίθενται από τον ίδιο τον Περιφερειάρχη ή την Ανώτατη Διοίκηση, θα μπορούσαν να απαντηθούν από ένα Σύστημα Υποστήριξης Αποφάσεων. Σε κάθε περίπτωση, μια τέτοια επένδυση θα απαιτούσε πολύ μεγάλα κόστη τόσο σε διοικητικό όσο και οικονομικό επίπεδο. Στοχεύουμε να την περιορίσουμε στις 25.000 €. Η Ομάδα Στόχου η οποία έχει δημιουργηθεί θα μας παρουσιάσει τους στόχους και τα παραδοτέα της, για τα θετικά και τα αρνητικά μιας τέτοιας προοπτικής, με σκοπό να παρθεί η πλέον σωστή απόφαση.

Επιχειρησιακό Στόχος – 17 – Ολοκληρωτική Χρήση Συστήματος Διαχείρισης Εγγράφων (Management Document System) ΠΑΠΥΡΟΣ III V2

Η ολοκληρωτική χρήση ενός Συστήματος Διαχείρισης Εγγράφων αποτελεί μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις της Περιφέρειας Κρήτης και των χρηστών της, σε σχέση με την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Ένα Management Document System εν πολλοίς καταδεικνύει την διάθεση ενός οργανισμού να αντιμετωπίσει την πρόκληση και να περάσει στην ψηφιακή εποχή, μέσω της συνολικής διαχείρισης των εγγράφων του και να οδηγήσει στην Περιφέρεια «χωρίς χαρτί».

Η Περιφέρεια Κρήτης, αντιλαμβανόμενη την προστιθέμενη αξία την οποία παρέχει ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Εγγράφων καθώς και η χρήση ηλεκτρονικών υπογραφών, δεσμεύεται πολιτικά και επιχειρησιακά να προχωρήσει στην επίτευξη του παραπάνω στόχου. Το κόστος θα είναι μόνο ο εξοπλισμός που περιγράφηκε  στους προηγούμενους στόχους. Το σύνολο των χρηστών της Π.Κ. θα εκπαιδευτεί, ως το τέλος του 2015, ενώ θα γίνει προσπάθεια ώστε να εγκατασταθεί άμεσα η νέα έκδοση του ΠΑΠΥΡΟΥ η οποία παρουσιάστηκε στους χρήστες των Γραμματειών, αφήνοντας εξαιρετικές εντυπώσεις. Σημαντική εδώ η πολιτική δέσμευση όχι μόνο σε κεντρικό επίπεδο της Περιφέρειας Κρήτης αλλά και σε επίπεδο Π.Ε. και η οποία έχει ένα μόνο σύνθημα. Θέλουμε να περάσουμε στην Ψηφιακή Εποχή και την Περιφέρεια χωρίς χαρτί;

 

Επιχειρησιακός Στόχος -18- Χρήση Προηγμένων Ψηφιακών Υπογραφών

Η Περιφέρεια Κρήτης, δεσμεύεται πολιτικά κι επιχειρησιακά να προχωρήσει στην επίτευξη της υιοθέτησης των ψηφιακών υπογραφών. Κόστος, μόνο ο εξοπλισμός για τις συσκευές ψηφιακής υπογραφής που υπολογίζεται στις 50.000 €. Συνολικά οι χρήστες της Π.Κ. θα εκπαιδευτούν, ως το τέλος του 2015 και θα υπογράφουν ψηφιακά, έως το τέλος του 2016.

4 5

 

 

Στόχος 18 – Ψηφιακές Υπογραφές

 

Επιχειρησιακός Στόχος – 19 – Προτυποποίηση Μηνυμάτων & Εγγράφων

Ένα από τα πιο βασικά «καθήκοντα» των εξερχομένων επιστολών αλλά και των mails είναι η διάχυση του ονόματος της Περιφέρειας Κρήτης. Τα τελευταία χρόνια, η Περιφέρεια Κρήτης έχει ξεκινήσει μια εξαιρετικά επιτυχημένη προσπάθεια διάχυσης του ονόματος της (branding) μέσα από τα διάσημα πλέον τηλεοπτικά spot της θεματολογίας Incredible Crete. Θεωρούμε επιβεβλημένο να υπάρχει ενιαία εικόνα τόσο σε επίπεδο mail όσο και σε επίπεδο επιστολών της Περιφέρειας Κρήτης.

Η Περιφέρεια Κρήτης, υιοθετεί τη λογική της ενιαίας εικόνας και της αισθητικής η οποία προέρχεται από την μορφή τόσο των ηλεκτρονικών μηνυμάτων όσο και των εξερχομένων εγγράφων της, και δεσμεύεται επιχειρησιακά και πολιτικά, να προχωρήσει στην επίτευξη του παραπάνω στόχου. Όλοι οι χρήστες, υπηρεσιακοί και αιρετοί θα αποκτήσουν κοινά ονοματισμένους λογαριασμούς Email με κοινή μορφή υπογραφής. Παράλληλα, οι χρήστες που θα συγγράφουν έγγραφα θα χρησιμοποιούν το Πρότυπο Έγγραφο της Π.Κ.. Το κόστος της στοχοθεσίας αυτής, περιορίζεται και πάλι μόνο στον εξοπλισμό που έχει περιγραφεί στα προηγούμενα τμήματα. Το σύνολο των χρηστών (και αιρετών) της Π.Κ. θα εκπαιδευτεί, ως το τέλος του 2016 με τη βοήθεια των Στελεχών Πληροφορικής αλλά και των Μηχανογραφικών Συνεργατών.

 

Επιχειρησιακός Στόχος -20- e Democracy, Διοίκηση, Συνεδριάσεις, Hot Spots

Θα πρέπει να δημιουργηθούν εργαλεία ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, με βάση τα οποία θα μπορούν, τόσο οι υπηρεσίες όσο και ο Πολίτης, να έχουν πρόσβαση στις αποφάσεις της Διοίκησης.

Η Περιφέρεια Κρήτης στοχεύει στην πλήρη διαφάνεια των αποφάσεων των επιτροπών και του Π.Σ. Πέρα από τις θεσμοθετημένες διαδικασίες ανάρτησης της Διαύγειας, θα κατασκευαστούν ηλεκτρονικές πλατφόρμες για τις διαδικασίες αυτές. Η αναμετάδοση των συνεδριάσεων των Επιτροπών, η καθετοποίηση και ιδιωτικοποίηση του λογισμικού των εθνικών και Αυτοδιοικητικών εκλογών, η διαδικασία ενός paperless Περιφερειακού Συμβουλίου και η δημιουργία Wi-Fi internet spots στο ύπαιθρο είναι μερικές διαδικασίες οι οποίες θα πρέπει να κοστολογηθούν και  να προγραμματιστούν ως το τέλος του 2019, οπότε θα απαιτήσουν κόστη από ίδιους πόρους είτε από συγχρηματοδοτούμενες δράσεις.

 

Επιχειρησιακός  Στόχος – 21 – Ελαχιστοποίηση Πόρων – Αξιοποίηση Σ.Ε.Σ.

Όλες οι παραπάνω διαδικασίες, πέραν των αυτονόητων δαπανών σε υλικό και λογισμικό έχουν και έναν απώτερο σκοπό. Την ελαχιστοποίηση των δαπανών τόσο σε επίπεδο αναλωσίμων, ανταλλακτικών και Service, όσο και Τηλεπικοινωνιακών κ.α. τελών. Αυτό ενδεχομένως θα πρέπει να συνδυαστεί με το HAM (Hardware Asset Management) όπου κάποιες από τις επιλογές εξοπλισμού δεν θα πρέπει να γίνουν με άξονα την χαμηλότερη τιμή, αλλά τα χαρακτηριστικά ποιότητας / αξία και ελάχιστου κόστους αναλωσίμων.

Η Περιφέρεια Κρήτης στοχεύει στην ελαχιστοποίηση του κόστους εξοπλισμού, αναλωσίμων και υπηρεσιών, στη δραστική μείωση του κόστους τηλεπικοινωνιών καθώς και την πλήρη εκμετάλλευση των συγχρηματοδοτούμενων δράσεων, της τρέχουσας και της επόμενης, Προγραμματικής Περιόδου. Η Ομάδα Στόχου θα λειτουργεί χωρίς κόστος, τα έτη 2015-2019 και θα φτιάξει βάσεις δεδομένων οι οποίες θα εκφράζουν την αγορά και θα χρησιμοποιηθούν από τα Οικονομικά Τμήματα και Υπηρεσίες και φυσικά από την Αρμόδια Οικονομική Επιτροπή, της Περιφέρειας Κρήτης.

 

Επιχειρησιακός Στόχος – 22 – Συνεργασία με Εκπαιδευτικά – Τεχνολογικά Ιδρύματα – Πολυτεχνείο Κρήτης – Πανεπιστήμιο Κρήτης – ΤΕΙ Κρήτης – ΙΤΕ

Πέραν της υφιστάμενης συνεργασίας της Περιφέρειας Κρήτης με το Data Center του Πανεπιστημίου Κρήτης, καθώς και όλες τις άλλες υφιστάμενες συνεργασίες, αποτελεί εκπεφρασμένη πολιτική της Περιφέρειας Κρήτης η υιοθέτηση κάθε καλής πρακτικής προερχόμενης από το εσωτερικό ή το εξωτερικό, σχετικά με την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και τους στόχους της, τρέχοντες ή επόμενους.

Καθ’ όλη την διάρκεια του στρατηγικού και διαχειριστικού σχεδίου για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, η Περιφέρεια Κρήτης θα είναι «ανοιχτή» σε κάθε πρόταση ή καλή πρακτική που θα προέρχεται από το εσωτερικό ή το εξωτερικό ερευνητικό πεδίο. Για το λόγο αυτό θα δέχεται κατά προτεραιότητα προτάσεις προγραμματικών συνεργασιών με τα παραπάνω ιδρύματα, προτάσεις τις οποίες θα φέρνει σε γνώση του Π.Σ. με σκοπό, την κάθε φορά,  να συζητείται η προτεινόμενη μεταξύ μας συνεργασία. Η  Ομάδα Στόχου θα προτείνει, έχοντας προϋπολογισμό 25.000€,  καθ’ όλη την περίοδο δράσης, 2015-2019.

 

Επιχειρησιακός Στόχος – 23 – Πολιτική Ασφαλείας ΤΠΕ – Σχέδιο Ασφαλείας

Με βάση τα παραπάνω, είναι ξεκάθαρα αναγκαία η διαπίστωση του επιπέδου ασφάλειας και ικανότητας αποκατάστασης των συστημάτων ΤΠΕ, η αναγνώριση των αδιαμφισβήτητων  αδυναμιών, η συγκρότηση ενός πλάνου ανάκαμψης από καταστροφές και η εν γένει εξασφάλιση του υψηλότερου δυνατού επιπέδου ασφάλειας. Η παρακολούθηση των περιστατικών ασφαλείας και του σχετικού κόστους που πρόκειται να αναληφθεί, όπως προαναφέραμε, μπορεί να βοηθήσει στη δικαιολόγηση επενδύσεων στην ασφάλεια και την πρόβλεψη, πιθανών μελλοντικών επεισοδίων.

 

Η «κουλτούρα» της Ασφάλειας των Τ.Π.Ε. κρίνεται ως απολύτως απαραίτητη στην Περιφέρεια Κρήτης, η οποία γνωρίζει ότι οι επιπτώσεις της μπορεί να είναι από ιδιαίτερα απλές έως και καταστροφικές για τη λειτουργία τους. Λόγω του ιδιαίτερα υψηλού (δυνητικά) οικονομικού και διαχειριστικού της κόστους θα περιοριστούμε σε μια πολιτική ασφαλείας, στα πλαίσια του εφικτού και με βάση τα Σχέδια Δράσης που θα καταρτίσουν οι Π.Ε. Τα Σχέδια αυτά θα καθορίσουν τις προτεραιότητες οι οποίες στη συνέχεια θα κοστολογηθούν και θα προγραμματιστούν, καθ’ όλη την περίοδο 2015-19. Το κόστος που προτείνουμε να εγκριθεί  φτάνει τις 50.000 €, έως και το 2019.

 

Επιχειρησιακός Στόχος – 24 – Κανονισμός Λειτουργίας ΤΠΕ & Internet Π.Κ.

Σε συνάφεια με το παραπάνω, ένας κανονισμός λειτουργίας αποτελεί ένα πλαίσιο που καθορίζει, οριοθετεί και προδιαγράφει τις υπηρεσίες και την οργάνωση των εξοπλισμών πληροφορικής, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία τους. Ο κανονισμός αυτός θα ισχύει συνδυαστικά – συμπληρωματικά με τους ισχύοντες κανονισμούς λειτουργίας οι οποίοι διέπουν την περιουσία της Περιφέρειας Κρήτης.

 

Η Ομάδα Στόχου θα παράξει ένα Κανονισμό Λειτουργίας, προερχόμενο αρχικά από την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου ο οποίος θα υιοθετηθεί, αφού διαβουλευθεί με την Διοίκηση και θα οριστικοποιηθεί από την Ομάδα Στόχου του, παρά το γεγονός ότι πάντα θα ανασκοπείται ανάλογα με τις συνθήκες, τις περιστάσεις και τις Τεχνολογικές Εξελίξεις. Δεν προκαλεί κανένα κόστος και θα παραμείνει σε ισχύ, αποτελώντας  τη βούληση της Διοίκησης της Π.Κ. και για το σύνολο της Διαχειριστικής περιόδου 2015-20.

 

5.4 Άξονας 4. Στόχος 25 – Καθορισμών Δράσεων, Ενεργειών & Επίτευξης  Στόχων

 Στον Άξονα αυτό που εκφράζεται από τον Στόχο 25, θα συνολικοποιηθούν όλες οι προτεινόμενες ενέργειες για την επίτευξη των Επιχειρησιακών Στόχων. Θα μπορούσε να πει κανείς, ότι αυτός ο τελευταίος στόχος στοχοθετεί, την επίτευξη των προηγουμένων. Για το λόγο αυτό, στοχεύει ώστε, οι όποιες ενέργειες έχουν προγραμματιστεί παραπάνω,  να οργανωθούν και να στελεχωθούν, να υλοποιηθούν και να εφαρμοσθούν και στην συνέχεια να ανασκοπηθούν σε σχέση με τα αποτελέσματά ή / και τον πιθανό ανασχεδιασμό τους.

 

Ομάδες Στόχων 1-24

Για την παραπάνω αυτονόητη λειτουργία της Διοίκησης του έργου, έχουν ορισθεί οι κατάλληλες ομάδες εργασίας οι οποίες αναπτύσσουν ήδη και παρακολουθούν τους (24) προαναφερθέντες Στόχους που έχουμε θέσει. Οι Ομάδες Στόχου στελεχώνονται από Διοικητικούς, Πληροφορικούς κι άλλους υπαλλήλους. Οποιοδήποτε στέλεχος της Περιφέρειας είναι ευπρόσδεκτο από την Ομάδα Διαχείρισης και σε κάθε στόχο.

 

Ομάδα Διοίκησης Έργου – Στόχος 25

Είναι η Ομάδα του Στόχου 25, η οποία ταυτίζεται με την Ομάδα Διοίκησης Έργου. Σε αυτή την Ομάδα συμμετέχουν ο Εκτελεστικός Γραμματέας, η Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας και ο Εντεταλμένος Σύμβουλος για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Η Ο.Δ.Ε. λαμβάνει δεδομένα και ενημέρωση από τις Ομάδες Στόχου, παρακολουθώντας έτσι την πορεία του συνολικού Επιχειρησιακού Σχεδίου 2015-19.

 

ΕΠΊΛΟΓΟΣ 

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση – Project Management

H Ο.Δ.Ε. σε συνεργασία  με τους Υπεύθυνους Ομάδων Στόχου, παρακολουθεί σε επίπεδο Βημάτων και Εργασιών το Έργο, κάτω από τις αρχές του Project Management χρησιμοποιώντας μια από τις πιο γνωστές πλατφόρμες ανοικτού λογισμικού για τον τομέα αυτό (π.χ. Producteev). Έτσι παρακολουθεί βήματα, χρονοδιαγράμματα, προθεσμίες και παραδοτέα κάθε στόχου αλλά και κάθε εκάστου στελέχους αναλυτικά.

 

Παρακολούθηση και Ετήσιες Αναφορές Έργου

Παράλληλα, με την σύνθεση της Ομάδας Διαχείρισης Έργου, καθώς και τις επί μέρους Ομάδες Στόχου, θα προσπαθήσουμε να αποσαφηνίσουμε κάθε ενέργεια – βήμα,  το οποίο θα μπορούσε να «κολλήσει» την υλοποίηση ή την εξέλιξη οποιουδήποτε στόχου. Σύμφωνα με τη δέσμευσή της, η Ομάδα Διοίκησης Έργου θα κάνει ετήσιο απολογισμό κάθε χρόνο, στηριζόμενη στις ανάλογες εκθέσεις της κάθε Ομάδας Στόχου.

 

Σημειώσεις τέλους

 1. Government to Citizen services
 2. Government to Business services
 3. Government to Employee services
 4. Government to Government services
 5. e-Administration
 6. e-Procurement
 7. e-Health
 8. e-Learning
 9. e-Consultation
 10. e-Democracy
 11. Information

 

Βιβλιογραφία

 • Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και η Συνεισφορά της στην Καταπολέμηση της Διαφθοράς και την Βελτίωση των Υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης προς τον Πολίτη (Κώτσογλου, 2013)
 • Υ.Δ.Μ.Η.Δ. – Η Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 2014-2020.
 • Υ.Δ.Μ.Η.Δ. – Το Σχέδιο Δράσης για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 2014-2020.
 • ΚτΠ – Εθνικό Πλαίσιο Π.Υ. Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Διαλειτουργικότητας

[1] Interaction

[2] Two-way interaction

[3] Transaction

[4]Transaction, Customized e- Services