Οδηγίες προς τους συγγραφείς

Η αποστολή εργασιών προς δημοσίευση
Oι εργασίες θα πρέπει να αποστέλλονται στη Συντακτική Επιτροπή του Περιοδικού «Εκπαίδευση Ενηλίκων και Πολιτισμός στην Κοινότητα. Σε e-Διάσταση», στην ηλεκτρονική διεύθυνση [info@cretaadulteduc.gr].
Οι εργασίες δημοσιεύονται μετά από διαδικασία ανώνυμης κρίσης από δύο τουλάχιστον κριτές, σύμφωνα με τη διεθνή επιστημονική δεοντολογία. Η υποβολή μιας εργασίας συνοδεύεται από την προϋπόθεση ότι δεν έχει δημοσιευθεί ή υποβληθεί για δημοσίευση (η ίδια ή παραλλαγή της ή τμήμα της) αλλού.

Η μορφή των εργασιών

Το κείμενο θα πρέπει να είναι μορφοποιημένο σε σελίδες Α4 με περιθώρια 2,5 cm σε όλες τις πλευρές, διάστημα γραμμής 1,5, γραμματοσειρά Times New Roman 12 στιγμών, με αριθμημένες σελίδες στο υποσέλιδο. Κάθε εργασία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 25 σελίδες.
Στην πρώτη σελίδα θα πρέπει να εμφανίζεται ο τίτλος της εργασίας με έντονη γραφή, το όνομα και τα πλήρη στοιχεία του συγγραφέα, ή των συγγραφέων, επισημαίνοντας το αρμόδιο για επικοινωνία προσωπο. Στη δεύτερη σελίδα θα πρέπει να εμφανίζεται μόνο ο τίτλος της εργασίας χωρίς τα στοιχεία του συγγραφέα, ή των συγγραφέων. Το κείμενο πρέπει να συνοδεύεται από περίληψη 300 λέξεων περίπου στην ελληνική και στην αγγλική ή γερμανική ή γαλλική γλώσσα, καθώς και από λέξεις κλειδιά.
Οι ενότητες και οι υποενότητες δεν θα πρέπει να αριθμούνται. Οι επικεφαλίδες των ενοτήτων θα πρέπει να γράφονται με πεζούς και έντονους χαρακτήρες, αφήνοντας μία κενή γραμμή από το τέλος της προηγουμένης ενότητας. Οι επικεφαλίδες των υποενοτήτων θα πρέπει να γράφονται με πλάγιους και έντονους χαρακτήρες.
Τα σχήματα και οι πίνακες θα πρέπει να συνοδεύονται από σχετικά υπομνήματα: στα σχήματα οι τίτλοι θα πρέπει να τοποθετούνται κάτω από αυτά, ενώ στους πίνακες πάνω από αυτούς. Κάθε σχήμα θα πρέπει να αποτελεί ξεχωριστό αρχείο υψηλής ανάλυσης μορφής .tif (min 300 dpi).

Σημειώσεις και βιβλιογραφικές αναφορές

Οι σημειώσεις στο σώμα του κειμένου θα πρέπει να βρίσκονται στο τέλος της αντίστοιχης σελίδας και να αριθμούνται με τη μορφή εκθέτη χωρίς παρενθέσεις ή αγκύλες. Οι ενδοκειμενικές αναφορές να επισημαίνονται στο σώμα του κειμένου με το επώνυμο του συγγραφέα, ή των συγγραφέων, και τη χρονολογία έκδοσης, όπως (Πυργιωτάκης, 1999). Σε άρθρα με δύο συγγραφείς θα πρέπει να αναφέρονται και οι δύο συγγραφείς κάθε φορά. Σε άρθρα με τρεις ή περισσότερους συγγραφείς θα πρέπει να αναφέρονται όλοι οι συγγραφείς την πρώτη φορά, ενώ τις επόμενες φορές ως εξής: (Ευκλείδη κ. ά., 1992) και αντίστοιχα στην αγγλική (Elman et al., 1996). Οι βιβλιογραφικές αναφορές θα πρέπει να εμφανίζονται στο τέλος του άρθρου με αλφαβητική σειρά (σε κάθε γράμμα να προηγείται η ελληνόγλωσση και να ακολουθεί η ξενόγλωσση). Η πρώτη σειρά των αναφορών να ξεκινάει από αριστερά (χωρίς εσοχή), ενώ στις επόμενες σειρές θα πρέπει να υπάρχει εσοχή. Οι συγγραφείς θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι όλες οι αναφορές εμπεριέχονται στο σώμα του κειμένου και αντίστροφα. Η λίστα των αναφορών θα πρέπει να είναι ολοκληρωμένη, με πλήρη στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων και των αριθμών των τόμων και των σελίδων.

Ενδεικτικές περιπτώσεις αναφορών:

Βιβλίο (με έναν συγγραφέα)
Πυργιωτάκης, Ι. (1999). Εισαγωγή στην παιδαγωγική επιστήμη. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Blumer, H. (1969). Symbolic Interactionism: Perspective and Method. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
Βιβλίο (με δύο συγγραφείς)
Σταμέλος, Γ., & Βασιλόπουλος, Α. (2004). Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική: Συγκρότηση, θεματολογία, μεθοδολογία υλοποίησης, επιδράσεις στην ελληνική εκπαίδευση και κατάρτιση. Αθήνα: Μεταίχμιο.
Επιμέλεια βιβλίου
Jarvis, P., (Επιμ) (2007). Οι θεμελιωτές της εκπαίδευσης ενηλίκων. Αθήνα: Μεταίχμιο.

Άρθρο δημοσιευμένο σε περιοδικό
Μαλούτας Θ. (2006) Εκπαιδευτικές στρατηγικές των μεσαίων στρωμάτων και κοινωνικός διαχωρισμός στην Αθήνα, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 119A: 175-209.

Βάμβουκας, Μ., Παλιεράκης, Ν. & Βάμβουκα, Ι. (2008) Η ανάγνωση και η γραφή λέξεων από μαθητές Α΄τάξης Δημοτικού Σχολείου. Επιστήμες Αγωγής, 1: 43-70.

Κεφάλαιο σε τόμο πρακτικών συνεδρίου
Τζιμογιάννης, Α. (2004). Οι Προσομοιώσεις στη Διδασκαλία της Φυσικής. Στο Ι. Βλαχάβας, Β. Δαγδιλέλης, Γ. Ευαγγελίδης, Γ. Παπαδόπουλος, Μ. Σατρατζέμη, & Δ. Ψύλλος (Επ.), Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Ελληνική Εκπαίδευση: απολογισμός και προοπτικές (σ. 240-254). Θεσσαλονίκη: ΑΠΘ.

Κείμενο στο διαδίκτυο με ημερομηνία
Degelman, D., & Harris, M.L. (2000). APA style essentials. Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Vanguard University, Department of Psychology: http://www.vanguard.edu/psychology/index.cfm?doc_id=796  (18/5/2000).

Κείμενο στο διαδίκτυο χωρίς ημερομηνία
GVU’s 8th WWW user survey. (χ.χ.). Διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο: http://www.cc.gatech.edu/gvu/usersurveys/survey1997-10/ (8/9/2000).